Regulamin programu lojalnościowego Sklepów WPH – Groszek „GROSZKI NA ZŁOTÓWKI”

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą „Program lojalnościowy GROSZKI NA ZŁOTÓWKI”.
2. Organizatorem „Programu lojalnościowego GROSZKI NA ZŁOTÓWKI” jest Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o.
3. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki organizacji oraz uczestnictwa w „Programie lojalnościowym GROSZKI NA ZŁOTÓWKI”, określone przez Organizatora.
4. Przystępując do „Programu lojalnościowego GROSZKI NA ZŁOTÓWKI”, uczestnicy programu akceptują warunki niniejszego Regulaminu.
5. Niniejszy Regulamin dostępny jest w każdym sklepie realizującym program lojalnościowy:
a) Sklep WPH – GROSZEK, Warszawa, ul Nowowiejska 10
b) Sklep WPH – GROSZEK, Warszawa, Al. Niepodległości 121/123
c) Sklep WPH – GROSZEK, Warszawa – Wesoła, Pl. Wojska Polskiego 114
oraz na stronie internetowej wph.com.pl/groszkinazlotowki.

§ 2.
Wyjaśnienie pojęć

Poniższe terminy użyte w Regulaminie pisane wielką literą, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:
1. Program – program lojalnościowy przeznaczony dla klientów Sklepów WPH – Groszek, zorganizowany przez Organizatora we współpracy ze Sklepami WPH – Groszek, pod nazwą „GROSZKI NA ZŁOTÓWKI”.
2. Sklepy – punkty sprzedaży detalicznej prowadzone przez Organizatora, w ramach partnerskiej sieci sklepów „Groszek” (adresy sklepów podano w § 1 pkt. 5 a) – c) powyżej.
3. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przystąpi do Programu zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie, która
na dzień przystąpienia do udziału w Programie ma ukończone 18 lat oraz adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i której wydana została Karta
do zbierania punktów.
4. Karta – karta stałego klienta, to karta Uczestnika Programu, wydana Uczestnikowi przez Sklep, umożliwiająca identyfikację danego Uczestnika, z której może korzystać jedynie Uczestnik, oraz gromadzenie punktów w Programie i naliczanie ich na Koncie Uczestnika. Karta nie jest kartą kredytową ani innym środkiem płatniczym. Jeden Uczestnik może posiadać tylko jedną Kartę.
5. Kod Karty – kod EAN na Karcie Uczestnika Programu, którego odczytanie przez system informatyczny obsługujący Program powoduje przypisanie numeru Karty Uczestnika do jego transakcji w ramach Programu i naliczenie punktów na Koncie Uczestnik
6. Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane Uczestnikom Programu przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie z tytułu zakupu przez nich towarów lub usług w Sklepach. Punkty naliczają się elektronicznie w przypadku użycia karty.
7. Konto Uczestnika – indywidualne konto danego Uczestnika w aplikacji programu informatycznego obsługującego Program, na którym są rejestrowane wszystkie transakcje Uczestnika, powodujące naliczenie lub odliczenie punktów gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu. Jeden Uczestnik może posiadać jedno Konto Uczestnika w ramach Programu.
8. Stan Konta– liczba zgromadzonych przez Uczestnika Punktów w ramach Programu.
9. Talon na zakupy – talon o nominale 10 (słownie: dziesięć) złotych lub 20 (słownie: dwadzieścia) złotych wydany Uczestnikowi Programu przez Sklep na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w zamian za zgromadzone w trakcie Programu punkty na Koncie Uczestnika, który uprawnia do otrzymania zniżki (rabatu) w określonej kwocie wskazanej na kuponie w Sklepie objętym Programem. Talon nie może być wykorzystany na zakup alkoholu, wyrobów tytoniowych, innych wyrobów akcyzowych, ani też wymieniony na pieniądze.

§ 3.
Postanowienia ogólne

1. Program ma na celu nagradzanie Uczestników dokonujących zakupu towarów
lub usług w Sklepach, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
2. Program prowadzony jest przez Organizatora w Sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Organizator zastrzega prawo do wyłączenia w każdym czasie poszczególnych Sklepów z Programu na stałe lub okresowo.

§ 4.
Warunki przystąpienia do Programu i udziału w Programie

1. Przystąpienie do Programu i uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.
2. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie przystępuje do Programu poprzez pobranie karty wydanej w Sklepie oraz wypełnienie odpowiedniego Formularza zgłoszeniowego przystąpienia do Programu. Załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 5.
Dane osobowe Uczestników

1. Wszelkie dane osobowe dotyczące Uczestnika oraz informacje przez przekazane przez niego w Formularzu zgłoszeniowym przystąpienia do Programu przetwarzane będą przez Organizatora w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2018 poz. 1000) w zakresie zgody udzielonej przez Uczestnika na Formularzu zgłoszeniowym przystąpienia do Programu oraz zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Ochrony Prywatności.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Programu: Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o.

§ 6.
Karty, zapisywanie transakcji w ramach Programu, gromadzenie Punktów

1. Karta wydana Uczestnikowi Programu służy do rejestracji Punktów gromadzonych przez Uczestnika w Programie na Koncie Uczestnika.
2. Karta jest własnością Organizatora oraz nie jest ona kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą, jak też nie może być zbywana na rzecz osób trzecich, ani też wymieniona na pieniądze.
3. Karta może być używana tylko i wyłącznie w danym Sklepie, w którym została pobrana.
4. Każdy Uczestnik może korzystać tylko z jednej Karty.
5. Uczestnik gromadzi punkty na Koncie Uczestnika poprzez zakup towarów
lub usług w Sklepach uczestniczących w Programie, zgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie.
6. Każdemu Uczestnikowi przypisane jest jedno Konto Uczestnika.
7. Uczestnik Programu może sprawdzić stan Konta Uczestnika w Sklepie, w którym została wydana Karta.
8. Punkty zbierane są przez Uczestników Programu w następujący sposób: wartość transakcji zakupu towarów lub usług dokonanej przez Uczestnika w Sklepie zostaje przeliczona na Punkty w sposób określony przez Sklep. Informacja o sposobie naliczania punktów stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu i jest dostępna w Sklepie organizującym Program lojalnościowy oraz na stronie internetowej wph.com.pl/groszkinazlotowki.
9. Punkty nie są naliczane ani gromadzone przez Uczestników za zakup towarów akcyzowych.
10. Warunkiem naliczenia punktów na Koncie Uczestnika jest okazanie Karty przez Uczestnika kasjerowi w Sklepie przed zapłatą za zakupy dokonane w Sklepie, sczytanie kodu z Karty Uczestnika i zarejestrowanie transakcji poprzez system komputerowy obsługującym Program, na Koncie Uczestnik. Jeśli Uczestnik nie okaże Karty kasjerowi
w Sklepie przed zapłatą za zakupy, Punkty nie zostaną naliczone.
11. Rejestracja transakcji zakupu towarów lub usług uprawniającej do naliczenia Punktów oraz naliczenie Punktów są możliwe wyłącznie w chwili dokonania transakcji, natomiast aktualizacja Stanu Konta Uczestnika Programu odbywać się będzie na bieżąco
w Sklepach uczestniczących w Programie lub najpóźniej w ciągu 24 godzin.
12. Punkty w Programie mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą transakcję zakupu w Sklepie, przy uiszczaniu płatności za zakupy towarów lub usług dokonane
w Sklepie WPH – Groszek wymienionych w § 1 pkt 5 niniejszego Regulaminu.
13. Osoby prowadzące Sklepy (właściciele Sklepów lub osoby kierujące Sklepami)
nie mogą gromadzić Punktów w prowadzonych przez siebie Sklepach, a pracownicy zatrudnieni w Sklepach nie mogą gromadzić Punktów w Sklepach, w których pracują.
14. Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze,
nie mogą być przedmiotem sprzedaży ani przekazania osobie trzeciej. Niedopuszczalne jest przeniesienie przez Uczestnika Punktów ze swojego Konta Uczestnika na inne Konto Uczestnika należące do innej osoby.

§ 7.
Wymiana punktów na Talony

1. W celu wymiany punktów zgromadzonych w Programie na Kupon Rabatowy Uczestnik, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości Punktów, powinien poinformować kasjera Sklepu w wybranym przez siebie Sklepie uczestniczącym w Programie o tym, że chce uzyskać Talon zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.
2. Talon zostanie wydany Uczestnikowi w Sklepie niezwłocznie po zgłoszeniu takiego żądania Kasjerowi w Sklepie, po okazaniu Karty. Uczestnik podpisuje poświadczenie odbioru Talonu. Załącznik nr 2a lub Załącznik 2b – w zależności od wartości talonu.
3. Po odebraniu Talonu z Konta Uczestnika zostanie odliczona odpowiadająca wartości Talonu ilość punktów, obliczona zgodnie z § 7 pkt 1 powyżej i Załącznikiem nr 3
do Regulaminu.
4. Talon ważny jest wyłącznie w Sklepie, w którym został wydany, w terminie do dnia określonego na danym Talonie.
5. Talon posiada swój nominał, uprawnia on do uzyskania rabatu od towarów oferowanych przez Sklep w chwili realizacji tego kuponu w danym Sklepie.
6. Talony nie podlegają wymianie na pieniądze, a podczas ich niepełnej realizacji
nie jest wydawana z nich reszta.
7. Talon nie może być wykorzystany na zakup alkoholu, wyrobów tytoniowych, innych wyrobów akcyzowych, ani też wymieniony na pieniądze.

§ 8.
Uszkodzenie, zagubienie, kradzież lub zniszczenie Karty

1. W wypadku uszkodzenia, zniszczenia, zagubienia lub kradzieży Karty, Uczestnik traci punkty. Nie ma możliwości utworzenia duplikatu Karty.
2. Organizator ani Sklepy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Karty przez Uczestników, w tym jej używaniem w sposób sprzeczny z Regulaminem, zagubieniem, kradzieżą lub zniszczeniem.

§ 9.
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do treści Regulaminu,
jak i Załączników do Regulaminu. O zmianach w treści Regulaminu lub Załączników
do niego, Uczestnicy zostaną powiadomieni z 30-dniowym wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie tych zmian lub jednolitej treści Regulaminu lub Załączników zawierających zmiany, w Sklepach objętych Programem.
2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika, jeżeli jego Karta jest nieaktywna przez okres co najmniej 12 (słownie: dwunastu) miesięcy, przez co rozumie się niedokonanie zakupów w Sklepie produktów za które naliczane są Punkty w Programie.
3. Organizator może według własnej decyzji zawiesić lub zakończyć Program
w każdym czasie, bez podania przyczyny. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu programu Organizator powiadomi Uczestników na trzy miesiące wcześniej w Sklepie organizującym Program.
4. W przypadku zakończenia Programu przez Organizatora, wszyscy Uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem nabyli prawo wymiany Punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika powinni wymienić punkty na Talony zgodnie Regulaminem oraz wykorzystać Talony w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni licząc od dnia zakończenia Programu. Po tym terminie wszelkie Karty, punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika oraz Talony ulegają unieważnieniu.
5. Do Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego.
6. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Organizatora Programu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Spory takie mogą być rozstrzygane również na drodze mediacji.
7. Program trwa i prowadzony jest przez czas nieokreślony.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROGRAMU

Klauzula informacyjna RODO:
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy,
że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe
z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa.
2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych,
z którym można kontaktować się:
– listownie na adres: Daniłowiczowska 18B, 00-093 Warszawa
– przez e-mail: rodo@wph.com.pl
3) Dane osobowe pozyskane w związku z udziałem w Programie lojalnościowym „groszki
na złotówki” sklepów WPH – Groszek, będą przetwarzane w następujących celach:
• związanych z realizacją Programu lojalnościowego – wydania Karty, przyznania
i rozliczenia punktów, rozpatrywania skarg i reklamacji, archiwizowania dokumentacji,
w tym dokumentów rozliczeniowych,
• związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń,
• udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
• udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach,
• w celach marketingowych, w szczególności dla celów przekazywania informacji na temat produktów, promocji i ofert handlowych Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego
Sp. z o.o. w tym Sklepów WPH – Groszek, WPH oraz WPHmilitaria.pl.

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
• niezbędność do wykonania postanowień konkursu lub do podjęcia działań w celu ich realizacji
na Pani/Pana żądanie przed przystąpieniem do konkursu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa i realizacji Programu lojalnościowego.
6) Dane Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora przez okres niezbędny
do realizacji wyżej określonych celów.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z wyrażeniem przez tego Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych dla celów wskazanych
w powyższej informacji o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników, przez okres niezbędny do ich realizacji. Potwierdzenie wyrażenia zgody zawarte jest w Formularzu przystąpienia do Programu.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz_Przystąpienia_do programu_KSK_WPH-Groszek

Załącznik nr 2a – Formularz_odbioru_bonu_KSK_WPH-Groszek_2021_10ZŁ

Załącznik nr 2b – Formularz_odbioru_bonu_KSK_WPH-Groszek_2021_20ZŁ

Załącznik nr 3 – Zasady_przyznawania_punktów_KSK_WPH-Groszek