Ogłoszenia w toku

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na zawarcie kompleksowej umowy sprzedaży energii elektrycznej w budynkach i lokalach będących w jego posiadaniu.

I. Organizator:
Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o. o. w Warszawie, 00-363, ul. Nowy Świat 54/56 z siedzibą Zarządu Spółki: Warszawa, 00-093, ul. Daniłowiczowska 18B; telefon: +48 22 826 38 55; fax: 22 826 41 73; e-mail: sekretariat@wph.com.pl.

II. Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest zawarcie kompleksowej umowy sprzedaży energii elektrycznej w dziewięciu lokalizacjach:

Warszawa:
ul. Daniłowiczowska
ul. Przecławska
ul. Wojska Polskiego – Warszawa Wesoła
ul. Raszyńska
ul. Nowy Świat
ul. Al. Niepodległości – placówka handlowa
ul. Al. Niepodległości – placówka handlowa
ul. Nowowiejska – placówka handlowa

Legionowo:
ul. Zegrzyńska

Ilość punktów poborów: 23
Prognozowane łączne zużycie w 2019 r: 745 MWh
Taryfa C 11

III. Zawartość oferty:
– dane podmiotu składającego ofertę,
– oferowaną cenę energii elektrycznej za 1 MWh w taryfie C 11 przy założeniu zawarcia umowy na okres 12 miesięcy lub na okres 24 miesięcy w cenach stałych.
– informacje o dodatkowych warunkach i dodatkowych opłatach i ich wysokościach wymaganych przy realizacji sprzedaży energii elektrycznej.

IV. Termin wykonania umowy:
Zawarcie umowy powinno nastąpić najpóźniej do dnia 28 września 2018 r.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty:
Wymagane dokumenty:
1) Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Oferenta przez Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa w związku z udziałem w konkursie ofert, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2016 r., poz. 922) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych;
2) Dokument potwierdzający prowadzenie uprawnienie do wykonywania określonej działalności gospodarczej przez wymagany okres;
3) W przypadku wątpliwości co do treści złożonych dokumentów, Organizator może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień w określonym przez siebie terminie.

VI. Miejsce i sposób składania ofert:
1.Oferty należy składać:
– w formie elektronicznej i przesłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@wph.com.pl do dnia 21 września 2018 roku do godziny 12.00,
– w formie papierowej w sekretariacie Zarządu Spółki przy ul. Daniłowiczowskiej 18 B w pokoju 406 w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na usługę ochrony obiektów WPH Sp. z o.o.” przy ul. Daniłowiczowskiej 18B w sekretariacie na IV piętrze, do dnia 21 września 2018 r. do godz. 12.00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.
4. Poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną.
5. Oferta powinna zawierać:
a) oferowaną cenę netto oraz wysokość innych opłat,
b) komplet informacji zgodnych z pkt. III, V i VI,
c) szczegółowe dane oferenta, w szczególności firmę i siedzibę oferenta, powołanie się na odpowiedni wpis w rejestrze przedsiębiorców, numer NIP, REGON, numer telefonu, adres e-mail,
d) każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w formie pisemnej,
e) otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora w Warszawie ul. Daniłowiczowskiej 18 B w sali konferencyjnej w dniu 21 września 2018 r. o godzinie 13.00 przez Komisję Konkursową.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu:
1. Oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej dokonywać będzie czteroosobowa komisja konkursowa.
2. Komisja zostanie powołana przez Zarząd Organizatora do dnia 20 września 2018 r.
3. Komisja konkursowa dokona oceny złożonych ofert pod kątem formalnym i merytorycznym.
4. Oferty zawierające braki formalne pozostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

VIII. Kryteria oceny:
Organizator dokona oceny złożonych ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami, której dokona Komisja konkursowa,
1. Kryterium podstawowym dokonania wyboru oferty pozostaje cena za 1 MWh
Organizator może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków.

IX. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami i przekazywania szczegółowych informacji:
Pan Jarosław Szczęśniak, tel. 507 139 327,
e-mail. jszczesniak@wph.com.pl

X. Informacje dotyczące wyboru oferty
O rozstrzygnięciu konkursu organizator powiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.wph.com.pl oraz telefonicznie na wskazany przez Oferentów numer telefonu lub adres mailowy.

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe
poszukuje Kandydatów na stanowisko:

Krawiec / Krawcowa
Miejsce pracy: Warszawa

Opis Stanowiska:

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za szycie na miarę mundurów wyjściowych i polowych dla służb mundurowych.

Wymagania:

Poszukujemy osób z doświadczeniem w szyciu marynarek, spodni, płaszczy, odzieży korporacyjnej. Mile widziane wykształcenie krawieckie lub konstruktorskie.

Oferujemy:

  • umowę o dzieło
  • pracę w stabilnej firmie z wieloletnią tradycją w szyciu na miarę

    Osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV z klauzulą “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 rok  o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)” pod adres mailowy: rekrutacja@wph.com.pl, z dopiskiem „Krawiec/ Krawcowa”. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny do Zespołu Zatrudnienia i Płac pod nr: 22 8272242.

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ogłasza konkurs na wykonanie robót budowlanych tj. cząstkowego remontu elewacji, odprowadzenia wód opadowych i modernizacji zasilania elektrycznego w budynku przy ul. Daniłowiczowskiej 18B w Warszawie.

I. Organizator
Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o. o. w Warszawie, 00-363, ul. Nowy Świat 54/56 z siedzibą Zarządu Spółki: Warszawa, 00-093, ul. Daniłowiczowska 18B; telefon: +48 22 826 38 55; fax: 22 826 41 73; e-mail: sekretariat@wph.com.pl.
II. Przedmiot konkursu.
Przedmiotem konkursu ofert jest wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie elewacji, odprowadzeniu wód opadowych i modernizacji zasilania elektrycznego według kosztorysu inwestorskiego sporządzonego przez Organizatora i stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

III. Oferta powinna być:

• złożona w formie:
a) elektronicznej i przesłana drogą elektroniczną na adres sekretariat@wph.com.pl do dnia 21 września 2018 roku do godziny 12.00.,
lub
b) papierowej w sekretariacie Zarządu Spółki przy ul. Daniłowiczowskiej 18 B w pokoju 405 w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na wykonanie remontu elewacji” przy ul. Daniłowiczowskiej 18B w sekretariacie na IV piętrze, do dnia 21 września 2018 r. do godz. 12.00.
• opatrzona pieczątką firmową Oferenta,
• posiadać datę sporządzenia,
• zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP,
• podpisana czytelnie przez Oferenta,
• sporządzona w języku polskim,
• oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
• poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną,
• oferta powinna zawierać cenę za usługę podaną w złotych polskich jako cena netto i cena brutto z naliczonym podatkiem VAT według obowiązującego prawa.,
Dodatkowym walorem ofert będzie przedłożenie referencji.

IV. Warunki, które musi spełniać Wykonawca:
W konkursie mogą uczestniczyć osoby/podmioty, które:
• są uprawnione do wykonywania określonej działalności;
• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także potencjał techniczny oraz dysponują osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia. Warunek jest spełniony, jeżeli osoba/podmiot skierowana do wykonania przedmiotowego postępowania będzie posiadała minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze związanym w opisie przedmiotu konkursu;
• znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia.
• kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia konserwatora zabytków.

V. Terminy:
Wykonawca przystąpi do realizacji robót w ciągu 5 dni od podpisania umowy.
Zakończenie robót potwierdzone stosownym protokołem odbiorczym nastąpi najpóźniej do dnia 8 listopada 2018 r.

VI. Wymagane dokumenty:
1) oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Oferenta przez Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa w związku z udziałem w konkursie ofert, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2016 r., poz. 922) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych;
2) dokument potwierdzający uprawnienie do wykonywania określonej działalności gospodarczej przez wymagany okres;
3) komplet informacji jak w pkt. III,
4) oświadczenia – jak w pkt. IV,
5) szczegółowe dane oferenta, w szczególności firmę i siedzibę oferenta, powołanie się na odpowiedni wpis w rejestrze przedsiębiorców, numer NIP, REGON, numer telefonu, adres e-mail
Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w formie pisemnej.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora w Warszawie ul. Daniłowiczowskiej 18 B w sali konferencyjnej w dniu 21 września 2018 r. o godzinie 13.00 przez Komisję Konkursową.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu:
1.Oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej dokonywać będzie czteroosobowa komisja konkursowa.
2.Komisja konkursowa dokona oceny złożonych ofert pod kątem formalnym i merytorycznym.
3.Oferty zawierające braki formalne pozostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

VIII. Kryteria oceny:
Organizator dokona oceny złożonych ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami, której dokona Komisja konkursowa,
1.Kryterium podstawowym dokonania wyboru oferty pozostaje wynagrodzenie za wykonane roboty.
Organizator może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków

IX. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:
Pan Jarosław Szczęśniak, tel. 507 139 327,
e-mail. jszczesniak@wph.com.pl

X. Informacje dotyczące wyboru oferty
O rozstrzygnięciu konkursu organizator powiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.wph.com.pl oraz telefonicznie na wskazany przez Oferentów numer telefonu lub adres mailowy.

PLIK DO POBRANIA:

kosztorys na remont elewacji

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe
poszukuje Kandydatów na stanowisko:

Krawiec / Krawcowa
Miejsce pracy: Warszawa

Opis Stanowiska:

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za szycie na miarę mundurów wyjściowych i polowych dla służb mundurowych.

Wymagania:

Poszukujemy osób z doświadczeniem w szyciu marynarek, spodni, płaszczy, odzieży korporacyjnej. Mile widziane wykształcenie krawieckie lub konstruktorskie.

Oferujemy:

  • umowę o dzieło
  • pracę w stabilnej firmie z wieloletnią tradycją w szyciu na miarę

    Osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV z klauzulą “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 rok  o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)” pod adres mailowy: rekrutacja@wph.com.pl, z dopiskiem „Krawiec/ Krawcowa”. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny do Zespołu Zatrudnienia i Płac pod nr: 22 8272242.