Ogłoszenia w toku

RADA NADZORCZA SPÓŁKI WOJSKOWE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki pod firmą Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Postępowanie kwalifikacyjne dotyczy wyłonienia kandydata na Wiceprezesa Zarządu Spółki pod firmą Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Spółka”), na 3 letnią kadencję

I. Kandydat na Wiceprezesa Zarządu Spółki przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego powinien spełniać łącznie następujące warunki:
1. posiadać wykształcenie wyższe magisterskie lub wykształcenie wyższe równorzędne uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
4. korzystać z pełni praw publicznych;
5. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
6. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
7. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego;
8. posiadać wiedzę z zakresu:
a) działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka,
b) planowania strategicznego,
c) zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
d) zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
e) zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
f) ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
g) zasad nadzoru właścicielskiego,
h) zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji, szkoleń i rozwoju pracowników,
i) public relations.

II. Kandydatem na Wiceprezesa Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

III. Zgłoszenie kandydata na Wiceprezesa Zarządu Spółki powinno zawierać (w oryginałach lub kopiach potwierdzonych za zgodność przez kandydata):
1. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej i osiągnięć zawodowych wraz z adresem i telefonem do kontaktów;
2. zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 2 miesiące przed terminem składania zgłoszeń;
3. dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek (w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność przez kandydata);
4. dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek (w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność przez kandydata);
5. dyplom potwierdzający posiadanie wymaganego wykształcenia (w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność przez kandydata);
6. w przypadku kandydatów urodzonych przed dniem 01 sierpnia 1972 r. wymagane jest dołączenie informacji o wcześniejszym złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.) albo oświadczenia o złożeniu Agencji Mienia Wojskowego oświadczenia lustracyjnego,
7. oświadczenie o:
a) akceptacji warunków postępowania kwalifikacyjnego i przystąpieniu do tego postępowania,
b) korzystaniu z pełni praw publicznych,
c) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
d) braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (aktualne zaświadczenie o niekaralności),
e) nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
f) nie spełnianiu warunków, o których mowa w pkt II Ogłoszenia,
g) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego,

8. syntetyczną (max. 2 strony A4) koncepcję zarządzania i rozwoju Spółki.

IV. Termin składania pisemnych zgłoszeń kandydatów na Wiceprezesa Zarządu Spółki upływa w dniu 9 marca 2018 r. o godzinie 11.00. Zgłoszenia można składać drogą pocztową (poczta kurierska) za potwierdzeniem odbioru, przesyłając je na adres: Biuro Zarządu Spółki Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o., ul. Daniłowiczowska 18B, 00-093 Warszawa, lub osobiście w sekretariacie Biura Zarządu Spółki, pod wyżej wskazanym adresem, w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00.
1. O dochowaniu terminu zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia przesyłki na adres Biura Zarządu Spółki. Zgłoszenie doręczone po terminie nie będzie podlegało rozpatrzeniu i zostanie odesłane bez otwierania.
2. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą podlegały rozpatrzeniu i zostaną odesłane do adresata.
3. Zgłoszenie powinno zostać złożone w zaklejonej kopercie z adnotacją „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o. o.” Wszystkie strony złożonych dokumentów powinny być ponumerowane w następujący sposób: */** (* numer kolejny strony, ** łączna ilość stron, np. 1/20, 2/20 … 20/20).

V. Zgłoszenia kandydatów zostaną otwarte w dniu 9 marca 2018 roku o godz. 11.00 w Biurze Zarządu Spółki.

VI. Rada Nadzorcza Spółki dokona oceny zgłoszeń pod kątem spełniania wymogów postępowania kwalifikacyjnego i wskaże kandydatów z którymi zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

VII. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbywać się będą w dniu 13 marca 2018 roku w Biurze Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza Spółki poinformuje telefonicznie kandydatów o godzinach przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, na co najmniej 3 dni kalendarzowe przed terminem rozmowy. Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowy kwalifikacyjne będzie traktowana na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu.

VIII. Zagadnienia będące przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej będą poruszane zagadnienia obejmujące m.in.:
a) wiedzę o zakresie działalności Spółki, oraz sektorze w którym Spółka działa,
b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
d) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
e) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
f) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, finansów, audytu i kontroli przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,
g) zasad prowadzenia i rozliczania zadań inwestycyjnych finansowanych przez podniesienie kapitału zakładowego przedsiębiorstwa oraz ze środków unijnych ,
h) analizy rynku i konkurencji, marketingu promocji, sprzedaży, budowanie strategii sprzedaży,
i) doświadczenie zawodowe kandydata niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.

IX. Informacje o Spółce, (kopie dokumentów do wglądu na miejscu) można uzyskać osobiście w godzinach od 09.00 do 14.00 w Biurze Zarządu Spółki.

X. Rada Nadzorcza poinformuje kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o wynikach postępowania.

XI. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo, zakończenia, przerwania lub zawieszenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie i na każdym etapie postępowania, bez podawania przyczyn.

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. poszukuje
osób chętnych do pracy w sklepie spożywczym Groszek na stanowisku:

Sprzedawca
Miejsce pracy: Warszawa
Opis stanowiska:
-obsługa Klienta
-ekspozycja towarów na półkach sklepowych
-zamawianie towaru

Wymagania:

-aktualne badania sanitarno- epidemiologiczne

-brak przeciwwskazań do pracy fizycznej

-odpowiedzialność i zaangażowanie

-komunikatywność

-rzetelność i uczciwość

 

Oferujemy:

-umowę o pracę

-elastyczny harmonogram pracy

-pracę w miłym zespole

 

Osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV z klauzulą “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 rok  o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)” pod adres mailowy: rekrutacja@wph.com.pl, z dopiskiem „Sprzedawca Sklepu Groszek”. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny do Zespołu Zatrudnienia i Płac pod nr: 22 8272242.

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe
poszukuje Kandydatów na stanowisko:

Krawiec / Krawcowa
Miejsce pracy: Warszawa

Opis Stanowiska:

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za szycie na miarę mundurów wyjściowych i polowych dla służb mundurowych.

Wymagania:

Poszukujemy osób z doświadczeniem w szyciu marynarek, spodni, płaszczy, odzieży korporacyjnej. Mile widziane wykształcenie krawieckie lub konstruktorskie.

Oferujemy:

 • umowę o dzieło
 • pracę w stabilnej firmie z wieloletnią tradycją w szyciu na miarę

  Osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV z klauzulą “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 rok  o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)” pod adres mailowy: rekrutacja@wph.com.pl, z dopiskiem „Krawiec/ Krawcowa”. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny do Zespołu Zatrudnienia i Płac pod nr: 22 8272242.

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem
lokalu użytkowego przy ul. Nowy Świat 54/56 w Warszawie

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ogłasza niniejszym konkurs na najem lokalu użytkowego położonego w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 54/56.

I.OGÓLNE INFORMACJE O KONKURSIE
1. Regulamin Konkursu udostępniany jest na stronie internetowej Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: www.wph.com.pl oraz w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Daniłowiczowskiej 18 B w Warszawie.
2. Osobą uprawnioną do kontaktów z potencjalnymi najemcami jest Pan Jarosław Szczęśniak, Dyrektor Pionu Administracyjno – Technicznego, tel. 507-139-327, e-mail: jszczesniak@wph.com.pl.
3. W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział potencjalni najemcy spełniający warunki opisane w Regulaminie Konkursu.
4. Kwota wadium wynosi: 1000, 00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Wadium odnosi się do zawarcia umowy przedwstępnej, o której mowa w pkt VI poniżej. Po jej zawarciu wadium jest zwracane oferentowi w pełnej wysokości.

II. OPIS PRZEDMIOTU NAJMU
Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy usytuowany na parterze w budynku przy ulicy Nowy Świat 54/56 w Warszawie [00-363] o powierzchni 116,65 m2 na parterze oraz przynależnej piwnicy o powierzchni 55,92 m2, ostatnio użytkowany jako lokal gastronomiczny. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągowo – kanalizacyjną z dostawą ciepłej wody, centralnego ogrzewania, brak instalacji gazowej. W lokalu znajduje się nowe wyposażenie będące własnością poprzedniego najemcy, który przyszły najemca może odkupić.

III. WARUNKI NAJMU
1) Umowa na czas nieokreślony.
2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie stanowiła kaucja w wysokości odpowiadającej kwocie czynszu brutto za dwa miesiące oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego w trybie określonym w art. 777 § 1 pkt 4 i 5 k.p.c.

IV. OPIS WYMAGAŃ STAWIANYCH NAJEMCY LOKALU
1. Koszty związane z aranżacją lokalu ponosi Najemca – nie będą odliczane od opłat za czynsz.
2. Najemca zobowiązany będzie do utrzymania pomieszczeń w należytym stanie technicznym z uwzględnieniem i przestrzeganiem zasad BHP, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i sanitarnego oraz ponoszenia odpowiedzialności za użytkowane pomieszczenia.
3. Koszty związane z eksploatacją i bieżącą konserwacją instalacji i urządzeń, należą do obowiązków Najemcy i nie będą odliczane od opłat za czynsz.

V. ZAWARTOŚĆ OFERTY
Oferta powinna zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia oraz zawierać oświadczenia, informacje oraz załączniki wymienione szczegółowo w Regulaminie Konkursu.

VI. PRZEDWSTĘPNA WARUNKOWA UMOWA NAJMU
1. Wzór przedwstępnej warunkowej umowy najmu określa istotne postanowienia, które będą wprowadzone do treści umowy przyrzeczonej. Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. zastrzega jednocześnie, że treść umowy przyrzeczonej będzie ostatecznie skonstruowana po wybraniu najlepszej oferty, przy uwzględnieniu treści umowy przedwstępnej oraz ewentualnych uwag lub wytycznych innych niż Zarząd organów Spółki.
2. Przedwstępna umowa najmu będzie podstawą do zawarcia umowy przyrzeczonej, przy uwzględnieniu uregulowań wynikających z ustawy z dnia 30 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz Aktu Założycielskiego Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego Spółki z o. o. Umowa przyrzeczona zostanie zawarta po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód oraz opinii organów Spółki, w tym jedynego wspólnika jakim jest Skarb Państwa. Uzyskanie wymaganych zgód oraz opinii na zawarcie przez Spółkę umowy przyrzeczonej będzie obligowało Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. do zawarcia umowy przyrzeczonej. Brak wymaganych zgód oraz opinii na zawarcia umowy przyrzeczonej będzie implikował brak możliwości jej zawarcia, przy czym żadnemu z Oferentów nie będzie przysługiwało w takim przypadku prawo do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w formie pisemnej, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z odpowiednimi załącznikami, na adres siedziby Zarządu Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego Sp. z o.o. przy ul. Daniłowiczowskiej 18 B w Warszawie, do dnia 21 lutego 2018 r. do godziny 13:00. Oferty powinny znajdować się w zaklejonej kopercie, opatrzonej napisem: „Oferta na najem lokalu użytkowego przy ul. Nowy Świat 54/56 w Warszawie”. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

VIII. ZASADY WYŁONIENIA NAJEMCY
1. O wyborze oferty decydować będzie:
– najwyższa wysokość czynszu najmu netto za całą powierzchnię lokalu – 100% wagi kryterium.
2. Oferty rozpatruje Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Spółki.
3. Konkurs rozstrzygany będzie w oparciu o złożone pisemne oferty, które spełniały wymagania zawarte w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie Konkursu.
4. Komisja określa liczbę otrzymanych ofert, ustala czy oferty wpłynęły w terminie. Komisja bada ich ważność i kompletność.
5. Wyniki konkursu podane będą na następującej stronie internetowej: www.wph.com.pl.
6. WPH zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania przyczyn.

Pobierz plik: REGULAMIN KONKURSU_08.02.2018

Pobierz plik:  Przedwstępna umowa najmu_08.02.2018

Pobierz plik: Załącznik nr 1 do Ogłoszenia z dnia 7 lutego 2018 r

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. poszukuje
osób chętnych do pracy w sklepie spożywczym Groszek na stanowisku:

Sprzedawca
Miejsce pracy: Warszawa
Opis stanowiska:
-obsługa Klienta
-ekspozycja towarów na półkach sklepowych
-zamawianie towaru

Wymagania:

-aktualne badania sanitarno- epidemiologiczne

-brak przeciwwskazań do pracy fizycznej

-odpowiedzialność i zaangażowanie

-komunikatywność

-rzetelność i uczciwość

 

Oferujemy:

-umowę o pracę

-elastyczny harmonogram pracy

-pracę w miłym zespole

 

Osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV z klauzulą “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 rok  o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)” pod adres mailowy: rekrutacja@wph.com.pl, z dopiskiem „Sprzedawca Sklepu Groszek”. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny do Zespołu Zatrudnienia i Płac pod nr: 22 8272242.

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe
poszukuje Kandydatów na stanowisko:

Krawiec / Krawcowa
Miejsce pracy: Warszawa

Opis Stanowiska:

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za szycie na miarę mundurów wyjściowych i polowych dla służb mundurowych.

Wymagania:

Poszukujemy osób z doświadczeniem w szyciu marynarek, spodni, płaszczy, odzieży korporacyjnej. Mile widziane wykształcenie krawieckie lub konstruktorskie.

Oferujemy:

 • umowę o dzieło
 • pracę w stabilnej firmie z wieloletnią tradycją w szyciu na miarę

  Osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV z klauzulą “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 rok  o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)” pod adres mailowy: rekrutacja@wph.com.pl, z dopiskiem „Krawiec/ Krawcowa”. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny do Zespołu Zatrudnienia i Płac pod nr: 22 8272242.

Ogłoszenia rozstrzygnięte

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego

 przy ul. Nowy Świat 54/56 w Warszawie 

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ogłasza niniejszym konkurs na najem lokalu użytkowego położonego w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 54/56.

OGÓLNE INFORMACJE O KONKURSIE
Regulamin Konkursu udostępniany jest na stronie internetowej Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: wph.com.pl oraz w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Daniłowiczowskiej 18 B w Warszawie.

Osobą uprawnioną do kontaktów z potencjalnymi najemcami jest Pan Jarosław Szczęśniak, Dyrektor Pionu Administracyjno – Technicznego, tel. 507-139-327, e-mail: jszczesniak@wph.com.pl.

W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział potencjalni najemcy spełniający warunki opisane w Regulaminie Konkursu. Kwota wadium wynosi: 1000, 00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Wadium odnosi się do zawarcia umowy przedwstępnej, o której mowa w pkt VI poniżej. Po jej zawarciu wadium jest zwracane oferentowi w pełnej wysokości.

OPIS PRZEDMIOTU NAJMU
Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy usytuowany na parterze w budynku przy ulicy Nowy Świat 54/56 w Warszawie [00-363] o powierzchni 106 m2, ostatnio użytkowany jako lokal gastronomiczny. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągowo – kanalizacyjną z dostawą ciepłej wody, centralnego ogrzewania, brak instalacji gazowej. W lokalu znajduje się nowy system klimatyzacji będący własnością poprzedniego najemcy, który przyszły najemca może odkupić.

WARUNKI NAJMU
1) Umowa na czas nieokreślony.
2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie stanowiła kaucja w wysokości odpowiadającej kwocie czynszu brutto za dwa miesiące oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego w trybie określonym w art. 777 § 1 pkt 4 i 5 k.p.c.

OPIS WYMAGAŃ STAWIANYCH NAJEMCY LOKALU
Koszty związane z aranżacją lokalu ponosi Najemca – nie będą odliczane od opłat za czynsz.
Najemca zobowiązany będzie do utrzymania pomieszczeń w należytym stanie technicznym z uwzględnieniem i przestrzeganiem zasad BHP, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i sanitarnego oraz ponoszenia odpowiedzialności za użytkowane pomieszczenia.
Koszty związane z eksploatacją i bieżącą konserwacją instalacji i urządzeń, należą do obowiązków Najemcy i nie będą odliczane od opłat za czynsz.

ZAWARTOŚĆ OFERTY
Oferta powinna zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia oraz zawierać oświadczenia, informacje oraz załączniki wymienione szczegółowo w Regulaminie Konkursu.

PRZEDWSTĘPNA WARUNKOWA UMOWA NAJMU
Wzór przedwstępnej warunkowej umowy najmu określa istotne postanowienia, które będą wprowadzone do treści umowy przyrzeczonej. Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. zastrzega jednocześnie, że treść umowy przyrzeczonej będzie ostatecznie skonstruowana po wybraniu najlepszej oferty, przy uwzględnieniu treści umowy przedwstępnej oraz ewentualnych uwag lub wytycznych innych niż Zarząd organów Spółki.

Przedwstępna umowa najmu będzie podstawą do zawarcia umowy przyrzeczonej, przy uwzględnieniu uregulowań wynikających z ustawy z dnia 30 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz Aktu Założycielskiego Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego Spółki z o. o. Umowa przyrzeczona zostanie zawarta po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód oraz opinii organów Spółki, w tym jedynego wspólnika jakim jest Skarb Państwa. Uzyskanie wymaganych zgód oraz opinii na zawarcie przez Spółkę umowy przyrzeczonej będzie obligowało Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. do zawarcia umowy przyrzeczonej. Brak wymaganych zgód oraz opinii na zawarcia umowy przyrzeczonej będzie implikował brak możliwości jej zawarcia, przy czym żadnemu z Oferentów nie będzie przysługiwało w takim przypadku prawo do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w formie pisemnej, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z odpowiednimi załącznikami, na adres siedziby Zarządu Wojskowego Przedsiębiorstwa  Handlowego Sp. z o.o. przy u. Daniłowiczowskiej 18 B w Warszawie, do dnia 19 stycznia 2018 r. do godziny 13:00.  Oferty powinny znajdować się w zaklejonej kopercie, opatrzonej napisem: „Oferta na najem lokalu użytkowego przy ul. Nowy Świat 54/56 w Warszawie”. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

ZASADY WYŁONIENIA NAJEMCY
O wyborze oferty decydować będzie:

– najwyższa wysokość czynszu najmu netto za 1 m2 powierzchni najmu,

– 100% wagi kryterium.

Oferty rozpatruje Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Spółki.

Konkurs rozstrzygany będzie w oparciu o złożone pisemne oferty, które spełniały wymagania zawarte w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie Konkursu.

Komisja określa liczbę otrzymanych ofert, ustala czy oferty wpłynęły w terminie.
Komisja bada ich ważność i kompletność.

Wyniki konkursu podane będą na następującej stronie internetowej: www.wph.com.pl.

WPH zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania przyczyn.

Pobierz plik: REGULAMIN KONKURSU

Pobierz plik: PRZEDWSTEPNA UMOWA NAJMU

Pobierz plik: FORMULARZ OFERTOWY I OŚWIADCZENIE

Rada Nadzorcza Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za rok obrotowy 2017 i 2018.

Warunki badania sprawozdania finansowego:

 • Biegły rewident przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sporządzi pisemne sprawozdanie z tego badania, obejmującym w szczególności opinię biegłego rewidenta, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółki zgodnie
  z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi rachunkowości
  i sprawozdawczości finansowej, a także przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.
 • Biegły rewident obowiązany będzie do:
 1. obecności, w razie potrzeby, na zwyczajnym lub nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017 oraz za rok 2018, o którego terminie powiadomiony będzie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, przy czym koszty uczestnictwa w zwyczajnym lub nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników będzie ponosił biegły rewident,
 2. uczestnictwa, na życzenie Rady Nadzorczej, w spotkaniu z Radą Nadzorczą po przedłożeniu sprawozdania z badania, o którym mowa w pkt 1, o terminie spotkania biegły rewident powiadomiony będzie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, przy czym koszty uczestnictwa w spotkaniu z Radą Nadzorczą będzie ponosił biegły rewident,
 3. przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki,
 4. przedłożenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego powinno nastąpić nie później niż do dnia 23 marca 2018 roku za rok obrotowy 2017 oraz do dnia
  22 marca 2019 roku za rok obrotowy 2018.
 5. zapłata za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą sprawozdania z badania.

Pisemne oferty należy przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres Biura Zarządu Spółki:

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

 1. Daniłowiczowska 18B

00-093 Warszawa,

lub złożyć osobiście w sekretariacie Biura Zarządu Spółki (w godzinach 08.00-16.00),
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018.”

Oferta powinna zawierać w szczególności:

1)   Informację o Oferencie:

 1. formie prowadzenia działalności,
 2. wpisie do rejestru biegłych rewidentów, z podaniem numeru i daty wpisu,
 3. wpisie na listę firm audytorskich, z podaniem numeru i daty wpisu,
 4. liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
 5. ważnej umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej (poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej),
 6. informacje dotyczące podmiotów, w których biegły rewident badał sprawozdanie finansowe

wraz z referencjami, w szczególności odnośnie podmiotów z branży w której działa Spółka.

 • Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
 • Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania ewentualnej konieczności uczestnictwa
  w zwyczajnym lub nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników lub spotkaniu z Radą Nadzorczą Spółki, na warunkach określonych w ogłoszeniu.
 • Cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie sprawozdania
  z badania.
 • Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.

Spółka udostępni sprawozdanie finansowe do dnia 23 lutego 2018 roku za rok obrotowy 2017 oraz do dnia 22 lutego 2019 za rok obrotowy 2018.

Kryteriami oceny ofert będą: cena oraz doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek handlowych, w tym w branży, w której działa Spółka.

Nie będą rozpatrywane oferty niespełniające wymagań zawartych w niniejszym ogłoszeniu lub złożone po terminie, przy czym za datę wpływu oferty uznaje się datę faktycznego wpływu oferty do Spółki.

Oferty przyjmowane będą w terminie do dnia 12 października 2017 roku, do godziny 16.00.

Otwarcie ofert oraz wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi w dniu 13 października 2017 roku, o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn.