Ogłoszenia w toku

• Pełny etat
• Typ umowy: Umowa o pracę

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o., poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku:

Specjalista w Pionie Organizacyjnym.

Osoba zatrudniona odpowiedzialna będzie m.in. za:
• Prowadzenie rejestru umów zawartych przez Zarząd Spółki, a także innych rejestrów, do których prowadzenia Pion zostanie zobowiązany,
• Bieżący monitoring wierzytelności Spółki oraz prowadzenie działań windykacyjnych
w celu poprawy ściągalności zaległych należności Spółki,
• Przygotowywanie wezwań do zapłaty w uzgodnieniu ze specjalistami z Pionu Finansowo-Księgowego, oraz nadzór nad dostarczeniem ich do kontrahentów,
• Naliczanie odsetek i wystawianie not odsetkowych od nieterminowo uregulowanych płatności, prowadzenie wyjaśnień i korespondencji dotyczących naliczonych odsetek,
• Organizowanie spotkań oraz prowadzenie rozmów z dłużnikami Spółki w celu uzgodnienia warunków i terminów spłaty poszczególnych wierzytelności,
• Opracowywanie projektów porozumień, ugód w zakresie regulowania wierzytelności.

Poszukujemy osób:
• min. wykształcenie średnie, z tym że oczekujemy 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku przy wykształceniu wyższym, lub 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku przy wykształceniu średnim,
• Dobra organizacja czasu pracy,
• Dokładność i dbałość o szczegóły.

Wybranej osobie oferujemy:
• zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
• umowę o pracę,
• pakiet socjalny: kartę multisport oraz możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
• miłą atmosferę pracy.

Osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie pod adres mailowy: rekrutacja@wph.com.pl, z dopiskiem „Specjalista w Pionie Organizacyjnym” następujących dokumentów:
1. CV z klauzulą “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 rok
o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”,
2. List motywacyjny,
3. Oświadczenie o niekaralności kandydata oraz zobowiązanie się do przedłożenia oryginału Zaświadczenia o niekaralności nie starszego niż 2 miesiące, przed podpisaniem umowy o pracę,
4. Kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem potwierdzające staż pracy i wykształcenie.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny nr: 22 826 38 55.
Oferty prosimy składać do: 29.09.2020r.
Spółka zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.
Przesłanie do spółki Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. („WPH Sp. z o.o.”) danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez WPH Sp. z o.o. w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. (WPH Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa.
2. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:
1. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na WPH Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 – RODO; w związku z przepisami Kodeksu pracy);
2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
3. dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
4. w celu weryfikacji posiadanych przez Pana/Panią kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes WPH Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem WPH Sp. z o.o. jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;
5. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez WPH Sp. z o.o. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes WPH Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz WPH Sp. z o.o. w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez WPH Sp. z o.o., a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez WPH Sp. z o.o..
5. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych WPH Sp. z o.o. prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.
7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie 3 d) i e) powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych WPH Sp. z o.o. prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
9. Podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa, w tym przede wszystkim przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych, przepisami prawa, w tym Kodeksu pracy podanie danych jest dobrowolne.

Pełny etat
Typ umowy: Umowa o pracę

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku:

Sprzedawca w sklepie mundurowym w Warszawie.

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie m.in. za:
• kompleksową obsługę Klientów sklepu B2C oraz B2B,
• obsługę kasy fiskalnej i innych systemów sprzedażowych,
• zamawianie oraz przyjmowanie i rozładunek towaru,
• ekspozycję towarów i działania promocyjne.

Wymagania:
• wykształcenie min. średnie,
• min.4 letni staż pracy,
• doświadczenie zawodowe powyżej 1roku na stanowisku specjalisty do spraw handlowych i/lub marketingowych będzie mile widziane,
• niekaralność potwierdzona zaświadczeniem o niekaralności nie starszym niż 2 miesiące,
• mile widziana znajomość jęz. angielskiego i/lub innego jęz. obcego nowożytnego z obszaru UE,
• czynne prawo jazdy kat. B ( min. 4-letni staż w prowadzeniu pojazdów),
• odpowiedzialność i zaangażowanie, punktualność, rzetelność i uczciwość,
• komunikatywność i pozytywne nastawienie w realizacji wyznaczonych celów,
• mile widziana znajomość branży militarnej/survivalovej.

Oferujemy:
• umowę o pracę na pełen etat,
• oferujemy godziwe wynagrodzenie + atrakcyjny system premiowy,
• pakiet socjalny: kartę multisport oraz możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
• pracę w sklepie mundurowym w Centrum Warszawy,
• przyjazną atmosferę pracy.

Osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV z klauzulą “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 rok o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)” pod adres mailowy: rekrutacja@wph.com.pl, z dopiskiem „Sprzedawca w sklepie mundurowym”. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny nr: 22 826 38 55.
Oferty prosimy składać do: 24 września 2020r.
Spółka zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

• 1/2 etatu
• Typ umowy: Umowa o pracę

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o., poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku:

Specjalista ds. kadr i płac.

Osoba zatrudniona odpowiedzialna będzie m.in. za:
• Kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej,
• Obsługa kadrowa pracowników (umowy o pracę, zaświadczenia, sporządzanie druków ERP-7),
• Współpraca z odpowiednimi urzędami i instytucjami w ramach powierzonego zakresu obowiązków,
• Pomoc w naliczaniu wynagrodzeń,
• Pomoc w sporządzaniu i przesyłaniu dokumentacji do ZUS i deklaracji z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych,
• Nadzór nad terminowością badań lekarskich i szkoleń BHP,
• Koordynacja urlopów pracowniczych,
• Wsparcie pracy działu kadr i płac.

Poszukujemy osób:
• Wykształcenie min. średnie,
• Znajomość przepisów prawa pracy i przepisów z zakresu podatku dochodowego
i ubezpieczeń społecznych,
• Mile widziana znajomość programu Płatnik,
• Dobra organizacja czasu pracy,
• Dokładność i dbałość o szczegóły,
• Mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności.

Wybranej osobie oferujemy:
• zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
• umowę o pracę na 1/2 etatu,
• pakiet socjalny: kartę multisport oraz możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
• miłą atmosferę pracy

Osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV z klauzulą “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 rok o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)” pod adres mailowy: rekrutacja@wph.com.pl, z dopiskiem „Specjalista ds. Kadr i Płac”. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny nr: 22 826 38 55.
Oferty prosimy składać do: 22.IX.2020.
Spółka zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

• Pełny etat
• Typ umowy: Umowa o pracę

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o., właściciel sklepów branży militarnej oraz sklepów spożywczych w sieci Groszek poszukuje osoby do długoletniej współpracy, chcącej związać się ze stabilnie rozwijającą się firmą na stanowisku:

Specjalista w Pionie Handlu i Marketingu.

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie m.in. za:
• Tworzenie ofert handlowych,
• Pozyskiwanie oraz kompleksowa obsługa klientów z sektora B2B,
• Analiza i monitoring rynku zamówień publicznych (PZP) oraz prywatnych,
• Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji postępowań z zakresu zamówień publicznych,
•Wprowadzanie ofert oraz korekta i nadzór nad dotychczasową ofertą sprzedaży internetowej,
• Współpraca z innymi działami w firmie

Poszukujemy osób:
• zmotywowanych i nastawionych na cel, ze znajomością technik sprzedaży,
• ambitnych i lubiących wyzwania z wykorzystaniem platform zakupowych oraz wiedzy z zakresu PZP,
• energicznych i kreatywnych z wykształceniem min. średnim, mile widziane wyższe,
• praktycznie władających programami pakietu MS Office, mile widziane znajomość programów graficznych,
• dodatkowym atutem będzie znajomość branży militarnej/ survivalowej

Wybranej osobie oferujemy:
• zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
• umowę o pracę na pełen etat,
• pakiet socjalny: kartę multisport oraz możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
• miłą atmosferę pracy

Osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV z klauzulą “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 rok o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)” pod adres mailowy: rekrutacja@wph.com.pl, z dopiskiem „Specjalista w Pionie Handlu i Marketingu”.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 22 826 38 55.
Oferty prosimy składać do: 22.IX.2020r.
Spółka zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe
poszukuje Kandydatów na stanowisko:

Krawiec / Krawcowa
Miejsce pracy: Warszawa

Opis Stanowiska:

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za szycie na miarę mundurów wyjściowych i polowych dla służb mundurowych.

Wymagania:

Poszukujemy osób z doświadczeniem w szyciu marynarek, spodni, płaszczy, odzieży korporacyjnej. Mile widziane wykształcenie krawieckie lub konstruktorskie.

Oferujemy:

 • umowę o dzieło
 • pracę w stabilnej firmie z wieloletnią tradycją w szyciu na miarę

  Osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV z klauzulą “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 rok  o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)” pod adres mailowy: rekrutacja@wph.com.pl, z dopiskiem „Krawiec/ Krawcowa”. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny do Zespołu Zatrudnienia i Płac pod nr: 22 8272242.

Ogłoszenia zakończone

Nie roztrzygnięto.

• Pełny etat
• Typ umowy: Umowa o pracę

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o., poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku:

Specjalista w Pionie Organizacyjnym.

Osoba zatrudniona odpowiedzialna będzie m.in. za:
• Prowadzenie rejestru umów zawartych przez Zarząd Spółki, a także innych rejestrów, do których prowadzenia Pion zostanie zobowiązany,
• Analiza i bieżący monitoring wierzytelności Spółki oraz prowadzenie działań windykacyjnych, w celu poprawy ściągalności zaległych należności Spółki,
• Przygotowywanie wezwań do zapłaty w uzgodnieniu ze specjalistami z Pionu Finansowo-Księgowego, oraz nadzór nad dostarczeniem ich do kontrahentów,
• Naliczanie odsetek i wystawianie not odsetkowych od nieterminowo uregulowanych płatności, prowadzenie wyjaśnień i korespondencji dotyczących naliczonych odsetek,
• Organizowanie spotkań oraz prowadzenie rozmów z dłużnikami Spółki w celu uzgodnienia warunków i terminów spłaty poszczególnych wierzytelności,
• Opracowywanie projektów porozumień, ugód w zakresie regulowania wierzytelności.

Poszukujemy osób:
• Wykształcenie min. średnie, mile widziane wyższe,
• Dobra organizacja czasu pracy,
• Dokładność i dbałość o szczegóły.

Wybranej osobie oferujemy:
• zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
• umowę o pracę,
• pakiet socjalny: kartę multisport oraz możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
• miłą atmosferę pracy.

Osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV z klauzulą “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 rok o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)” pod adres mailowy: rekrutacja@wph.com.pl, z dopiskiem „Specjalista w Pionie Organizacyjnym”. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny nr: 22 826 38 55.

Oferty prosimy składać do: 11.IX.2020r.
Spółka zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp z o.o.
poszukuje Kandydatów na stanowisko:

HANDLOWIEC/SPRZEDAWCA W SKLEPIE MUNDUROWYM

Miejsce pracy: Warszawa

Obowiązki:

 • Bieżąca obsługa klientów
 • Prezentacja oferty Sklepu Mundurowego podczas wizyt i spotkań handlowych
 • Wsparcie pracowników podczas eventów oraz imprez w których uczestniczy Spółka
 • Przygotowywanie ofert handlowych w ramach odpowiedzi na otrzymywane zapytania
 • Dbanie o prawidłową ekspozycję towaru
 • Wsparcie pracowników Sklepu Mundurowego w zakresie obsługi sklepu internetowego

Oczekiwania:

 • Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Znajomość branży militarnej i trendów rynkowych
 • Mile widziane zainteresowanie tematyką strzelectwa i doświadczenie w zakresu obrotu koncesjonowanego

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej Spółce
 • Atrakcyjne warunki wynagrodzenia oraz pakiet socjalny (karta MultiSport, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego);
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Dokumenty dodatkowe: CV

Wymagane dokumenty prosimy składać w sekretariacie Spółki lub drogą elektroniczną pod adresem rekrutacja@wph.com.pl do dnia 21.08.2019 r. do godz. 12:00.

Osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)” pod adres mailowy: rekrutacja@wph.com.pl, z dopiskiem „Handlowiec / sprzedawca w Sklepie Mundurowym”. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny do Zespołu Zatrudnienia i Płac pod nr: 694-466-764.

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. danych osobowych:

Informujemy, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Kandydaci przystępujący do  rekrutacji podają swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych uniemożliwi udział w naborze.

Administrator danych: Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o.  tel. 22 826 38 55

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko Handlowiec / sprzedawca w Sklepie Mundurowym.

Informacje o odbiorcach danych: Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy

Uprawnienia kandydata:

– prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych: rodo@wph.com.pl

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22 ze zn.1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Szanowni Państwo,

składamy serdeczne podziękowania za udział w organizowanym konkursie ofert na świadczenie usług informatycznych. W wyniku przeprowadzonej analizy nadesłanych ofert, przedstawiamy stanowisko Zamawiającego dotyczące wyboru oferenta:

Najkorzystniejszą ofertę złożył Oferent:

TKS-SYSTEM
ul. Kwatery Głównej 46c/27
04-294 Warszawa, Mazowieckie

Doceniając Państwa zaangażowanie w przygotowaniu ofert, raz jeszcze dziękuję za udział w przedmiotowym konkursie.

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług informatycznych.

I. Organizator:

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie [00-363], przy ul. Nowy Świat 54/56. Siedziba Zarządu Spółki: ul. Daniłowiczowska 18B, 00-093 Warszawa, telefon:  22 826 38 55; fax: 22 826 41 73; e-mail: sekretariat@wph.com.pl.

II. Przedmiot konkursu:

Świadczenie usług informatycznych  w zakresie serwisu, naprawy oraz wsparcia technicznego dla infrastruktury IT Zamawiającego, tj.

 • Wsparcie merytoryczne w zakresie IT i obsługa serwisowa w godzinach pracy zamawiającego, jak również podejmowanie interwencji w czasie nieprzekraczającym 3 (trzech) godzin od chwili zgłoszenia awarii.
 • Zarządzanie fizyczną infrastrukturą sieciową w obrębie całej Spółki (okablowanie + urządzenia aktywne) – zabezpieczenie ciągłości połączenia LAN i WAN, zarządzanie ustawieniami sieciowymi całej firmy.
 • Administrowanie serwerami, utrzymanie i zabezpieczenie stron www, sklepu internetowego, bazy danych MySQL, serwerów stacji roboczych w placówkach handlowych.
 • Przeprowadzanie aktualizacji oprogramowania i kontrola licencji.
 • Prace interwencyjne i konserwacyjne urządzeń i systemów.
 • Serwis urządzeń fiskalnych oraz komputerów.
 • Serwis urządzeń telewizji przemysłowej CCTV.
 • Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowych w obiektach zamawiającego.
 • Aktualizacje, optymalizacja i wsparcie konfiguracji przy udziale wsparcia producenta programów OPTIMA i PC-MARKET.
 • Wsparcie w obsłudze systemu inwentaryzacyjnego.
 • Administracja hostingiem.
 • Doradztwo w zakresie IT.

III. Termin wykonania umowy:

Rozpoczęcie: 01 marca 2020r.

Zakończenie: czas nieoznaczony, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty:

 1. Warunki udziału w postępowaniu mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
  a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem niniejszego zamówienia,
  b) posiadają wiedzę i doświadczenie pozwalające rzetelnie wykonać przedmiot zamówienia. Warunek jest spełniony, jeżeli osoba/podmiot skierowana do wykonania przedmiotowego postępowania będzie posiadała minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze związanym w opisie przedmiotu konkursu,
  c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usług.
 2. Oferenci powinni przedstawić  następujące oświadczenia i dokumenty:
  a) oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Oferenta przez Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa, w związku z udziałem w konkursie ofert na świadczenie usług informatycznych, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2016 r., poz. 922) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.
  b) dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę, doświadczenie, potencjał ludzki, zasoby techniczne. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałami.
 3. W przypadku wątpliwości co do treści złożonych dokumentów, Organizator może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień w określonym przez siebie terminie.

V. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami:

Pan Artur Szajner, tel. 882 437 714,

e-mail. aszajner@wph.com.pl

VI. Sposób przygotowania ofert:

 1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.
 2. Poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną.
 3. Oferta powinna zawierać:

1)  oferowaną cenę ryczałtową w kwocie netto PLN za miesiąc kalendarzowy.

2) szczegółowe dane oferenta, w szczególności: firmę i siedzibę oferenta, powołanie się na odpowiedni wpis w stosownym rejestrze przedsiębiorców , numer NIP, numer REGON, numer telefonu, adres e-mail.

VII. Miejsce i sposób składania ofert:

 1. Oferty należy składać:
  W formie papierowej w sekretariacie Zarządu Spółki przy ul. Daniłowiczowskiej 18 B w Warszawie, w pokoju 406, w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na świadczenie usług informatycznych ”, do dnia 5 lutego 2020 r. do godz. 14:00.  
 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu Spółki Organizatora w Warszawie, przy ul. Daniłowiczowskiej 18 B, w sali konferencyjnej w dniu 6 lutego 2020 r.  o godzinie 10:00 przez Komisję konkursową, bez udziału osób trzecich.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej dla Organizatora dokonywać będzie Komisja konkursowa.
 2. Komisja będzie powołana przez Zarząd Organizatora.
 3. Dodatkowym walorem ofert będzie przedłożenie przez Oferentów referencji.
 4. Organizator może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu ofert, bez podania przyczyny.

IX. Informacje dotyczące wyboru oferty:

 1. O rozstrzygnięciu konkursu Organizator powiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.wph.com.pl oraz telefonicznie na wskazany przez Oferentów numer telefonu.

I. Organizator:

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o. o. w Warszawie, 00-363, ul. Nowy Świat 54/56, siedziba Zarządu Spółki w Warszawie [00-093], ul. Daniłowiczowska 18B;
telefon: +48 22 826 38 55; fax: 22 826 41 73; e-mail: sekretariat@wph.com.pl.

II. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie podmiotu który przeprowadzi prace remontowe w dwóch lokalach gastronomicznych na terenie poligonu w Drawsku Pomorskim w nieprzekraczalnym terminie do 01.03.2020.

Zakres robót:

Obiekt nr 1:

Roboty budowlane :

 • Wymurowanie i otynkowanie ścianek działowych wygradzających zaplecze.
 • Zamurowania i otynkowanie otworów drzwiowych i wykonanie otworu podawczego do pomieszczenia zmywania naczyń.
 • Wymiana drzwi wewnętrznych – szt 3 – pomieszczenia wc.
 • Wykucie otworu drzwiowego i montaż drzwi wewnętrznych – szt 2.
 • Wykucie w śladzie okna otworu drzwiowego i zamontowanie drzwi zewnętrznych – szt 2.
 • Usunięcie ścianki działowej między drzwiami (około2,5m) wraz z montażem nadproża.
 • Częściowa wymiana nawierzchni posadzki z płytek ceramicznych wraz z uzupełnieniem ubytków.
 • Wymiana okładziny ściennej w pomieszczeniach kuchni, łazienek i wc.
 • Malowanie pomieszczeń.

Roboty dostosowawcze instalacji elektrycznej :

 • Przystosowanie instalacji elektrycznej po usunięciu ścianki i montażu nowych drzwi. Wymiana osprzętu (gniazdka i wyłączniki oprawy oświetleniowe).
 • Wykonanie nowych podejść do urządzeń kuchennych i klimatyzacji i wentylacji mechanicznej.
 • Przygotowanie instalacji nisko napięciowej do monitoringu i TV i sieci komputerowej.
 • Montaż urządzeń klimatyzacji i wentylacji mechanicznej.

Roboty sanitarne :

 • Wymiana wc, umywalek z bateriami w 2 łazienkach.
 • Doprowadzenie podejść do urządzeń kuchennych.

Obiekt nr 2:

Roboty budowlane :

 • Zamurowanie i otynkowanie otworu podawczego z kuchni na salę konsumpcyjną.
 • Wymiana drzwi wewnętrznych – szt 2.
 • Wykucie otworu drzwiowego i montaż drzwi wewnętrznych – szt 2.
 • Wykucie w śladzie okna otworu drzwiowego i zamontowanie drzwi zewnętrznych – szt2.
 • Usunięcie ścianki działowej między drzwiami (około 2,5m) z montażem nadproża.
 • Częściowa wymiana nawierzchni posadzki z płytek ceramicznych.
 • Malowanie pomieszczeń.

Roboty dostosowawcze instalacji elektrycznej :

 • Przystosowanie instalacji elektrycznej po usunięciu ścianki i montażu nowych drzwi. Wymian osprzętu (gniazdka i wyłączniki).
 • Wykonanie nowych podejść do urządzeń kuchennych i klimatyzacji.
 • Przygotowanie instalacji do monitoringu i TV.

Roboty sanitarne :

 • Wymiana wc, umywalek z bateriami w 2 łazienkach.
 • Doprowadzenie podejść do urządzeń kuchennych.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania remontu  zgodnie z Polskimi Normami, oraz zasadami sztuki budowlanej. Materiały użyte do remontu muszą posiadać atesty i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Szczegółowy przedmiot robót oraz specyfikacja techniczna robót które muszą zostać wykonane w każdym z obiektów znajduje się w załącznikach do zapytania.

III. Wymagania:

 • wykonawca powinien przedstawić referencje co najmniej z ostatnich 3 lat swojej działalności;
 • prace remontowe mogą być wykonane jedynie z wykorzystaniem pracowników posiadających obywatelstwo polskie;
 • wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace w postaci gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej bądź też zabezpieczenia gotówkowego na kwotę 5% wartości umowy netto na okres 12 miesięcy od odbioru prac.

 

IV. Miejsce i sposób składania ofert:

1. Oferty należy składać:

 • w formie elektronicznej i przesłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@wph.com.pl do dnia 15 listopada 2019 roku do godziny 16.00,
 • w formie papierowej w sekretariacie Zarządu Spółki przy ul. Daniłowiczowskiej 18 B w pokoju 406 w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na przeprowadzenie prac remontowych” do dnia 15 listopada 2019 roku do godziny 16.00.  

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim,

4. Poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną,

5. Oferta powinna zawierać:

 • oferowaną cenę netto i brutto,
 • deklarację co do możliwego terminu rozpoczęcia i zakończenia prac,
 • deklarację co do wykorzystania pracowników posiadających obywatelstwo polskie przy realizacji robót,
 • deklarację co do akceptacji formy zabezpieczenia gwarancji,
 • kopię polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności,
 • komplet informacji jak w pkt. II, III,
 • szczegółowe dane Oferenta, w szczególności firmę i siedzibę Oferenta, powołanie się na odpowiedni wpis w rejestrze przedsiębiorców, numer NIP, REGON, numer telefonu, adres e-mail,
 • odpis z KRS bądź CEIDG,
 • każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści konkursu ofert w formie pisemnej.
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora w Warszawie ul. Daniłowiczowskiej 18B w terminie wyznaczonym przez Organizatora.

 

V. Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej dla Organizatora dokonywać będzie komisja konkursowa.
 2. Komisja konkursowa dokona oceny złożonych ofert pod kątem formalnym
  i merytorycznym.
 3. Oferty zawierające braki formalne nie będą rozpatrywane.
 4. Organizator może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków.

VI. Kryteria oceny:

Podstawowym kryterium dokonania wyboru oferty będzie cena.

VII. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami:

Pan Wojciech Głowacki, tel. 734 214 266, e-mail. wglowacki@wph.com.pl

Pan Sławomir Turniak, tel. 694 466 754,  e-mail. sturniak@wph.com.pl.

VIII. Informacje dotyczące wyboru oferty.

O rozstrzygnięciu konkursu Organizator powiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.wph.com.pl.

ZAŁĄCZNIKI:

Kosztorys 1

Kosztorys 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rada Nadzorcza Spółki
Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Daniłowiczowska 18 B, 00 – 093 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000294679, NIP: 525-000-72-01, REGON: 000134597

 zaprasza do składania ofert

na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i 2020 oraz sporządzenia sprawozdań z badań

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i 2020 oraz sporządzenie sprawozdań z badań zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.), krajowymi standardami badania oraz zasadami etyki zawodowej biegłych rewidentów.

Informacje o Spółce i szczegółowy zakres wykonania zamówienia stanowią załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Kryteria wyboru ofert:

Rada Nadzorcza dokona wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 1. proponowana cena brutto – waga 50%;
 2. doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych w sektorze handlu – waga 15%;
 3. doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych w sektorze najmu powierzchni komercyjnych – waga 15%;
 4. doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa – waga 20%.

Sposób przygotowania ofert:

Oferta firmy audytorskiej powinna zawierać:

 1. informację o formie prowadzenia przez oferenta działalności, o wpisie do rejestru firm audytorskich, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców;
 3. oświadczenie o spełnianiu przez firmę audytorską wymogów, o których mowa w rozdziałach 4 i 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.) oraz oświadczenie o spełnieniu ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
 4. określenie składu zespołu (minimum 2 osoby) przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;
 5. wskazanie metod i terminów realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnych z wymaganiami Spółki;
 6. listę przeprowadzonych w ciągu ostatnich trzech lat badań sprawozdań finansowych podmiotów w sektorze handlu lub najmu powierzchni komercyjnych według wzoru nr 1;
 7. listę przeprowadzonych w ciągu ostatnich trzech lat badań sprawozdań finansowych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa według wzoru nr 2;
 8. oferowaną cenę netto/brutto (łącznie) za realizację przedmiotu zamówienia; podana cena winna być ceną ostateczną i uwzględniać wszystkie koszty (w tym koszty uczestnictwa biegłego w posiedzeniach organów oceniających i zatwierdzających sprawozdania), ponoszone przez biegłego rewidenta w związku z realizacją przedmiotu zamówienia;

Uwaga: Cena netto/brutto za badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i 2020 będzie taka sama.

 1. poświadczoną za zgodność — kserokopię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, należy ją umieścić w nieprzeźroczystej, szczelnie zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Spółki, z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki”.

Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy przesłać na adres Spółki lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki, w Warszawie przy ul. Daniłowiczowskiej 18 B, do dnia 27 września 2019 roku, do godziny 12:00.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie określonego terminu ich przyjmowania nie będą rozpatrywane.

Sposób uzyskania dodatkowych wyjaśnień:

Osobą upoważnioną do udzielania dodatkowych wyjaśnień jest Anna Durma, tel. 882 437 789

Informacje dodatkowe:

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 27 września 2019 roku.

O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w ciągu 14 dni od dnia dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Załączniki:

Załącznik_1

Istotne postanowienia umowy

I. Organizator:

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o. o. w Warszawie, 00-363, ul. Nowy Świat 54/56, siedziba Zarządu Spółki w Warszawie, 00-093, ul. Daniłowiczowska 18B;
telefon: +48 22 826 38 55; fax: 22 826 41 73; e-mail: sekretariat@wph.com.pl.

II. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie podmiotu, który będzie świadczył usługę wsparcia przy uruchomieniu dwóch lokali gastronomicznych w stylu amerykańskim o powierzchni około 200 m2 każdy, na terenie poligonu w Drawsku Pomorskim.

W ramach prac wybrany podmiot wykona następujące prace:

 • Przygotuje plan biznesowy punktów na okres 10 lat
 • Przygotuje niezbędne projekty obiektów (w tym architektury wnętrza) wraz z listą i specyfikacją techniczną wyposażenia obiektów
 • Przygotuje menu obiektów, ustalenie cen oraz opracowanie wizualnej części menu
 • Przygotuje listę dostawców towarów niezbędnych do funkcjonowania obiektów
 • Przygotuje projekt funkcjonowania obiektów w zakresie kadrowym, przygotuje wsad merytoryczny do ogłoszeń rekrutacyjnych oraz wesprze Spółkę w procesie rekrutacji personelu
 • Przeprowadzi szkolenia zatrudnionych pracowników

III. Wymagania:

 • Wykonawca lub pracownicy wykonawcy dedykowani projektowi powinni posiadać minimum 5 letni doświadczenie w zakresie prowadzonej z sukcesami działalności gastronomicznym w charakterze managera, właściciela lub pracownika;
 • Potencjalni wykonawcy powinni przedstawić referencje z okresu ostatnich 5 lat w zakresie prac analogicznych do będących przedmiotem konkursu;
 • Wszystkie osoby zaangażowane w projekt które będą prowadziły prace bezpośrednio na terenie obiektów muszą posiadać obywatelstwo polskie.

IV. Miejsce i sposób składania ofert:

1. Oferty należy składać:

 • w formie elektronicznej i przesłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@wph.com.pl do dnia 21 sierpnia 2019 roku do godziny 12.00,
 • w formie papierowej w sekretariacie Zarządu Spółki przy ul. Daniłowiczowskiej 18 B w pokoju 406 w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na wsparcie procesu otwarcia punktów gastronomicznych”” do dnia 21 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00.  

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim,

4. Poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną do działania w imieniu oferenta lub przez nią upoważnioną,

5. Oferta powinna zawierać:

 • oferowaną cenę netto i brutto,
 • komplet informacji jak w pkt. II, III,
 • szczegółowe dane Oferenta, w szczególności firmę i siedzibę Oferenta, powołanie się na odpowiedni wpis w rejestrze przedsiębiorców, numer NIP, REGON, numer telefonu, adres e-mail,
 • każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści konkursu ofert w formie pisemnej.
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Daniłowiczowskiej 18B w sali konferencyjnej w dniu 21 sierpnia 2019 r. o godzinie 13.00 przez Komisję Konkursową.

 

V. Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej dla Organizatora dokonywać będzie komisja konkursowa.
 2. Komisja konkursowa dokona oceny złożonych ofert pod kątem formalnym
  i merytorycznym.
 3. Oferty zawierające braki formalne nie będą rozpatrywane.
 4. Organizator może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków.

VI. Kryteria oceny:

Podstawowym kryterium dokonania wyboru oferty będzie cena.

VII. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami:

W przypadku pytań dotyczących postępowania prosimy o kontakt mailowy pod adresem sekretariat@wph.com.pl

VIII. Informacje dotyczące wyboru oferty.

O rozstrzygnięciu konkursu Organizator powiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.wph.com.pl.

I. Organizator:

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o. o. w Warszawie, 00-363, ul. Nowy Świat 54/56, siedziba Zarządu Spółki w Warszawie [00-093], ul. Daniłowiczowska 18B;
telefon: +48 22 826 38 55; fax: 22 826 41 73; e-mail: sekretariat@wph.com.pl.

II. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie podmiotu który wykona przebudowę instalacji wentylacji i klimatyzacji w dwóch lokalach gastronomicznych na terenie poligonu w Drawsku Pomorskim w terminie do 30.09.2019.

Zakres robót zgodny z załącznikami.

III. Wymagania:

 • wykonawca powinien przedstawić referencje;
 • prace na terenie obiektu mogą być wykonane jedynie z wykorzystaniem pracowników posiadających obywatelstwo polskie;

IV. Miejsce i sposób składania ofert:

1. Oferty należy składać:

 • w formie elektronicznej i przesłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@wph.com.pl do dnia 19 sierpnia 2019 roku do godziny 12.00,
 • w formie papierowej w sekretariacie Zarządu Spółki przy ul. Daniłowiczowskiej 18 B w pokoju 406 w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na wykonawstwo projektu instalacji wentylacji i klimatyzacji” do dnia 19 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00.  

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim,

4. Poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną,

5. Oferta powinna zawierać:

 • oferowaną cenę netto i brutto,
 • komplet informacji jak w pkt. II, III,
 • szczegółowe dane Oferenta, w szczególności firmę i siedzibę Oferenta, powołanie się na odpowiedni wpis w rejestrze przedsiębiorców, numer NIP, REGON, numer telefonu, adres e-mail,
 • każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści konkursu ofert w formie pisemnej.
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora w Warszawie ul. Daniłowiczowskiej 18B w sali konferencyjnej w dniu 20 sierpnia 2019 r. o godzinie 13.00 przez Komisję Konkursową.

 

V. Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej dla Organizatora dokonywać będzie komisja konkursowa.
 2. Komisja konkursowa dokona oceny złożonych ofert pod kątem formalnym
  i merytorycznym.
 3. Oferty zawierające braki formalne nie będą rozpatrywane.
 4. Organizator może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków.

VI. Kryteria oceny:

Podstawowym kryterium dokonania wyboru oferty będzie cena.

VII. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami:

Pan Sławomir Turniak, tel. 694 466 754,  e-mail. sturniak@wph.com.pl.

Pan Wojciech Głowacki, tel. 503 039242, e-mail. wglowacki@wph.com.pl

VIII. Informacje dotyczące wyboru oferty.

O rozstrzygnięciu konkursu Organizator powiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.wph.com.pl.

ZAŁĄCZNIKI:

PW_WENTYLACJA_KANTYNA

W1

W2

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. ogłasza konkurs na świadczenie usługi kompleksowej ochrony oraz monitoringu mienia i osób na terenach obiektów będących w posiadaniu Organizatora.

I. Organizator:

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o. o. w Warszawie, 00-363, ul. Nowy Świat 54/56 z siedzibą Zarządu Spółki: Warszawa, 00-093, ul. Daniłowiczowska 18B; telefon: +48 22 826 38 55; fax: 22 826 41 73; e-mail: sekretariat@wph.com.pl.

II. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu są:

1.Ochrona fizyczna osób i mienia na terenach obiektów Organizatora:

a) ul. Nowy Świat 54/56 w Warszawie – w ograniczonych godzinach od poniedziałku do piątku oraz całodobowo w dni wolne od pracy, usługa wykonywana przez jednego pracownika na zmianie;

b) ul. Daniłowiczowska 18B w Warszawie – całodobowo we wszystkie dni tygodnia, usługa wykonywana przez jednego pracownika na zmianie;

c) ul. Przecławska 1 w Warszawie – w ograniczonych godzinach pracy od poniedziałku do piątku oraz całodobowo w dni wolne od pracy, usługa wykonywana przez jednego pracownika na zmianie;

d) monitorowanie obiektów wraz z interwencją załóg patrolowych na wypadek otrzymania sygnału z lokalnego systemu alarmowego według standardu określonego przez Organizatora, w obiektach (sklepach) mieszczących się w następujących lokalizacjach:

– Warszawa, ul. Aleja Niepodległości 121/123,

– Warszawa, ul. Aleja Niepodległości 235/257,

– Warszawa, ul. Nowowiejska 10,

– Warszawa-Wesoła, ul. Plac Wojska Polskiego 114.

2. Ochrona będzie wykonywana zgodnie z instrukcjami ochrony obiektów, których treść udostępnia sekretariat Spółki ul. Daniłowiczowska 18 B, 00-093 Warszawa, IV piętro, pokój 406 lub osoba upoważniona do kontaktów z oferentami.

III. Termin wykonania umowy:

Rozpoczęcie: 01 października 2019 r.

Zakończenie: 31 października 2020 r.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty:

 1. Warunki udziału w postępowaniu mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonych przedmiotem niniejszego zamówienia,

2) posiadają wiedzę i doświadczenie pozwalające rzetelnie wykonać przedmiot zamówienia,

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usług.

5) posiadają możliwość obniżenia kosztów pracy przez odpis PFRON.

6) zatrudnieni pracownicy ochrony posiadają uprawnienia prowadzenia dźwigów towarowo-osobowych wydawane przez UDT (dotyczy obiektów Daniłowiczowska i Przecławska) lub takie uprawnienia uzyskają w okresie 3 miesięcy po podpisaniu umowy.

 1. Oferenci powinni przedstawić  następujące oświadczenia i dokumenty:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści jak w zał. nr 1,

2) kopię aktualnej koncesji wydanej przez MSWiA uprawniającej do prowadzenia działalności w zakresie ochrony osób i mienia, ważną w okresie i na obszarze realizacji zamówienia.

3) kopię opłaconej polisy bądź inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.

4)  oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Oferenta przez Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa w związku z udziałem w konkursie świadczenie usługi kompleksowej ochrony i monitoringu mienia i osób, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2016 r., poz. 922) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

5) inne dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę, doświadczenie, potencjał ludzki, zasoby techniczne.

6) dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałami. Oferenci zobowiązani są do przedstawienia dokumentów zawierających stwierdzenia zgodne z faktami i stanem prawnym istniejącym w chwili ich składania.

7)  w przypadku wątpliwości co do treści złożonych dokumentów, Organizator może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień w określonym przez siebie terminie.

V. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:

Pan Jarosław Szczęśniak, tel. 507 139 327,

e-mail. jszczesniak@wph.com.pl

VI. Sposób przygotowania ofert:

 1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.
 2. Poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną.
 3. Oferta powinna zawierać:

1)  oferowaną cenę z podaniem stawki za 1 roboczogodzinę (netto) oraz wraz z obliczoną stawką VAT i ceną roboczogodziny brutto.

2) komplet informacji jak w pkt. IV,

3) szczegółowe dane oferenta, w szczególności firmę i siedzibę oferenta, powołanie się na odpowiedni wpis w rejestrze przedsiębiorców,  numer NIP, REGON, numer telefonu, adres e-mail

4) każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w formie pisemnej.

VII. Miejsce i sposób składania ofert:

 1. Oferty należy składać w sekretariacie Zarządu Spółki przy ul. Daniłowiczowskiej 18 B w pokoju 406 w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na usługę ochrony obiektów WPH Sp. z o.o.” przy ul. Daniłowiczowskiej 18B w sekretariacie na IV piętrze, do dnia 21 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora w Warszawie ul. Daniłowiczowskiej 18 B w sali konferencyjnej w dniu 21 sierpnia 2019 r. o godzinie 12.15. przez Komisję Konkursową.

VIII. Kryterium oceny:

 1. Oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej dokonywać będzie co najmniej trzy osobowa komisja konkursowa.
 2. Komisja zostanie powołana przez Organizatora do dnia 19 sierpnia 2019 r.
 3. Komisja konkursowa dokona oceny złożonych ofert pod kątem formalnym i merytorycznym.
 4. Komisja oceni Oferty punktowo przyznając maksymalnie 20 pkt. za kryterium ceny, doświadczenie – 5 pkt., zakres wykonywanych usług – 5 pkt.
 5. Maksymalna ilość punktów do zdobycia – 30.
 6. Dodatkowym walorem ofert będzie przedłożenie przez Oferentów referencji.

IX. Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Organizator dokona oceny złożonych ofert zgodnie z przyjętym kryterium, której dokona Komisja konkursowa,
 2. Organizator może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podania przyczyny.

X. Informacje dotyczące wyboru oferty

 1. O rozstrzygnięciu konkursu organizator powiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.wph.com.pl oraz telefonicznie na wskazany przez Oferentów numer telefonu.

ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁĄCZNIK 1

I. Organizator:

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o. o. w Warszawie, 00-363, ul. Nowy Świat 54/56, siedziba Zarządu Spółki w Warszawie [00-093], ul. Daniłowiczowska 18B;
telefon: +48 22 826 38 55; fax: 22 826 41 73; e-mail: sekretariat@wph.com.pl.

II. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie podmiotu który dostarczy oraz dokona montażu elementów oświetlenia w dwóch lokalach gastronomicznych na terenie poligonu w Drawsku Pomorskim w terminie do 30.09.2019.

Wyłoniony dostawca:

 • wykona projekt oświetlenia w obiektach gastronomicznych składających się z zaplecza kuchennego oraz sali konsumpcyjnej o powierzchni około 200 m2 przeznaczonych na 100 osób każda;
 • dostarczy oraz zamontuje oprawy wraz ze źródłami światła w postaci żarówek LED E27 w obiektach gastronomicznych – preferowany wzór opraw w załączniku. Zakładana ilość opraw to 41 źródeł światła na pojedynczej sali konsumpcyjnej oraz 7 opraw szczelnych w pojedynczym zapleczu kuchennym;

Wzór preferowanego wzoru opraw, które powinny stanowić wyposażenie sali konsumpcyjnej stanowi załącznik do zapytania.

Rzut jednego z dwóch lokali stanowi załącznik do zapytania.

III. Wymagania:

 • wykonawca powinien przedstawić referencje;
 • usługa montażu musi odbyć się z wykorzystaniem pracowników posiadających obywatelstwo polskie;
 • wykonawca na okres 24 miesięcy udziela gwarancji na sprzęt w ramach której naprawa lub wymiana wadliwego sprzętu następuje w ciągu 48 godzin od zgłoszenia;
 • wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny na sprzęt przez okres 24 miesięcy po okresie zakończenia gwarancji;

 

IV. Miejsce i sposób składania ofert:

1. Oferty należy składać:

 • w formie elektronicznej i przesłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@wph.com.pl do dnia 14 sierpnia 2019 roku do godziny 12.00,
 • w formie papierowej w sekretariacie Zarządu Spółki przy ul. Daniłowiczowskiej 18 B w pokoju 406 w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na dostawę i montaż elementów oświetlenia” do dnia 14 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00.  

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim,

4. Poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną,

5. Oferta powinna zawierać:

 • oferowaną cenę netto i brutto,
 • komplet informacji jak w pkt. II, III,
 • szczegółowe dane Oferenta, w szczególności firmę i siedzibę Oferenta, powołanie się na odpowiedni wpis w rejestrze przedsiębiorców, numer NIP, REGON, numer telefonu, adres e-mail,
 • każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści konkursu ofert w formie pisemnej.
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora w Warszawie ul. Daniłowiczowskiej 18B w sali konferencyjnej w dniu 14 sierpnia 2019 r. o godzinie 13.00 przez Komisję Konkursową.

 

V. Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej dla Organizatora dokonywać będzie komisja konkursowa.
 2. Komisja konkursowa dokona oceny złożonych ofert pod kątem formalnym i merytorycznym.
 3. Oferty zawierające braki formalne nie będą rozpatrywane.
 4. Organizator może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków.

VI. Kryteria oceny:

Podstawowym kryterium dokonania wyboru oferty będzie cena.

VII. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami:

Pan Sławomir Turniak, tel. 694 466 754,  e-mail. sturniak@wph.com.pl.

VIII. Informacje dotyczące wyboru oferty.

O rozstrzygnięciu konkursu Organizator powiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.wph.com.pl.

ZAŁĄCZNIKI:

Plan pomieszczenia

Preferowany wzór lampy

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp z o.o.
poszukuje Kandydatów na stanowisko:

KOORDYNATORA OBIEKTÓW GASTRONOMICZNYCH

Miejsce pracy: powiat drawski

Obowiązki:

 • Wsparcie procesu otwarć obiektów gastronomicznych
 • Opracowanie oferty produktowej oraz pozyskanie dostawców
 • Rekrutacja pracowników do obiektów gastronomicznych oraz nadzór nad ich pracą
 • Bieżący nadzór nad funkcjonowaniem obiektów
 • Prowadzenie działań związanych z promocją obiektów
 • Inicjowanie oraz nadzorowanie procesu zmian w obiektach
 • Przygotowanie sprawozdań oraz raportów z procesów otwarć oraz funkcjonowania obiektów
 • Dbanie o prawidłowy przepływ dokumentów, w tym dokumentów księgowych i kadrowych

Oczekiwania:

 • Minimum 5 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub w prowadzeniu własnej działalności na rynku gastronomicznym
 • Przeprowadzenie, co najmniej jednego otwarcia punktu gastronomicznego w ciągu ostatnich 5 lat
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie
 • Komunikatywność
 • Rzetelność i uczciwość

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej Spółce
 • Atrakcyjne warunki wynagrodzenia oraz pakiet socjalny (karta MultiSport, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego);
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Dokumenty dodatkowe: CV

Wymagane dokumenty prosimy składać w sekretariacie Spółki lub drogą elektroniczną pod adresem rekrutacja@wph.com.pl do dnia 13.08.2019r. do godz. 11:00.

Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie o pracę do realizacji procesu rekrutacji. Dodatkowo wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych zawartych w ofercie pracy w bazie rekrutacyjnej Spółki w przypadku zawarcia w nich danych w zakresie szerszym niż wymagany przepisami Kodeksu pracy oraz w sytuacji, gdy kandydat chce, aby dane zostały umieszczone w bazie rekrutacyjnej.

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. danych osobowych:

Informujemy, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000)oraz przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Kandydaci przystępujący do  rekrutacji podają swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych uniemożliwi udział w naborze.

Administrator danych: Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o.  tel. 22 826 38 55

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko Koordynator obiektów gastronomicznych

Informacje o odbiorcach danych: Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy

Uprawnienia kandydata:

– prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych: rodo@wph.com.pl

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22 ze zn.1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)” pod adres mailowy: rekrutacja@wph.com.pl, z dopiskiem „Koordynator obiektów gastronomicznych”. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny do Zespołu Zatrudnienia i Płac pod nr: 694-466-764.

I. Organizator:

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o. o. w Warszawie, 00-363, ul. Nowy Świat 54/56, siedziba Zarządu Spółki w Warszawie [00-093], ul. Daniłowiczowska 18B;
telefon: +48 22 826 38 55; fax: 22 826 41 73; e-mail: sekretariat@wph.com.pl.

II. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie podmiotu który dostarczy oraz dokona montażu wyposażenia kuchni dwóch lokali gastronomicznych na terenie poligonu w Drawsku Pomorskim w terminie do 30.09.2019.

Zestawienie definiujący sprzęt stanowiący wyposażenie każdego pojedynczego lokalu stanowi załącznik do zapytania.

III. Wymagania:

 • wykonawca powinien przedstawić referencje;
 • usługa montażu musi odbyć się z wykorzystaniem pracowników posiadających obywatelstwo polskie;
 • wykonawca na okres 12 miesięcy udziela gwarancji na sprzęt w ramach której naprawa lub wymiana wadliwego sprzętu następuje w ciągu 48 godzin od zgłoszenia;
 • wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny na sprzęt przez okres 24 miesięcy po okresie zakończenia gwarancji;
 • przed realizacją dostawy powinna odbyć się wizyta przedstawiciela dostawcy celem określenia usytuowania urządzeń, ich zasilania w energię elektryczną oraz przyłączy wody oraz kanalizacji.

 

IV. Miejsce i sposób składania ofert:

1. Oferty należy składać:

 • w formie elektronicznej i przesłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@wph.com.pl do dnia 06 sierpnia 2019 roku do godziny 12.00,
 • w formie papierowej w sekretariacie Zarządu Spółki przy ul. Daniłowiczowskiej 18 B w pokoju 406 w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na dostawę i montaż wyposażenia kuchni w lokalach gastronomicznych” do dnia 06 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00.  

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.

4. Poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną.

5. Oferta powinna zawierać:

 • oferowaną cenę netto i brutto,
 • komplet informacji jak w pkt. II, III,
 • szczegółowe dane Oferenta, w szczególności firmę i siedzibę Oferenta, powołanie się na odpowiedni wpis w rejestrze przedsiębiorców, numer NIP, REGON, numer telefonu, adres e-mail,
 • każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści konkursu ofert w formie pisemnej.
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora w Warszawie ul. Daniłowiczowskiej 18B w sali konferencyjnej w dniu 06 sierpnia 2019 r. o godzinie 13.00 przez Komisję Konkursową.

 

V. Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej dla Organizatora dokonywać będzie komisja konkursowa.
 2. Komisja konkursowa dokona oceny złożonych ofert pod kątem formalnym i merytorycznym.
 3. Oferty zawierające braki formalne nie będą rozpatrywane.
 4. Organizator może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków.

VI. Kryteria oceny:

Podstawowym kryterium dokonania wyboru oferty będzie cena.

VII. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami:

Pan Sławomir Turniak, tel. 694 466 754,  e-mail. sturniak@wph.com.pl.

VIII. Informacje dotyczące wyboru oferty.

O rozstrzygnięciu konkursu Organizator powiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.wph.com.pl.

ZAŁĄCZNIK:

Wykaz Kantyny

I. Organizator:

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o. o. w Warszawie, 00-363, ul. Nowy Świat 54/56, siedziba Zarządu Spółki w Warszawie [00-093], ul. Daniłowiczowska 18B;
telefon: +48 22 826 38 55; fax: 22 826 41 73; e-mail: sekretariat@wph.com.pl.

II. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie podmiotu który wykona (produkcja oraz montaż) zabudowę dwóch sal konsumpcyjnych w lokalach gastronomicznych na terenie poligonu w Drawsku Pomorskim w terminie do 30.09.2019.

Zestawienie  ilościowe  mebli stanowiących wyposażenie każdego z dwóch punktów:

 1. obudowa kaloryferów – 7 szt.
 2. obudowa drzwi wejściowych – 2 szt.
 3. obudowa drzwi do kuchni – 1 szt.
 4. obudowa punktu zwrotu naczyń – 1 szt.
 5. siedzisko „amerykańskie” pojedyncze z pergolą – 6 szt.
 6. siedzisko „amerykańskie” podwójne z pergolą – 6 szt.
 7. siedzisko „amerykańskie podwójne niskie – 4 szt.
 8. stół 120×80 – 24 szt.
 9. stolik 60×60 – 1 szt.
 10. siedzisko i szafka do Darta – 1 szt.
 11. kontuar barowy (bez urządzeń) – 1 szt.
 12. siedzisko VIP – 1 kpl.
 13. regał barowy – 1 szt.
 14. transport i montaż
 15. inne urządzenia np. kosz wieszak na ubrania itp.

W załączniku  rzut  poziomy lokalu ze wstępną propozycją ustawienia mebli.

III. Wymagania:

 • wykonawca powinien przedstawić referencje;
 • usługa montażu musi odbyć się z wykorzystaniem pracowników posiadających obywatelstwo polskie;
 • wybrany dostawca zobowiązany będzie do przygotowania projektu aranżacji wnętrza, który będzie podlegał akceptacji zamawiającego.

IV. Miejsce i sposób składania ofert:

1. Oferty należy składać:

 • w formie elektronicznej i przesłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@wph.com.pl do dnia 06 sierpnia 2019 roku do godziny 12.00,
 • w formie papierowej w sekretariacie Zarządu Spółki przy ul. Daniłowiczowskiej 18 B w pokoju 406 w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na wykonanie i montaż mebli do lokali gastronomicznych” do dnia 06 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00.  

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.

4. Poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną,

5. Oferta powinna zawierać:

 • oferowaną cenę netto i brutto,
 • komplet informacji jak w pkt. II, III,
 • szczegółowe dane Oferenta, w szczególności firmę i siedzibę Oferenta, powołanie się na odpowiedni wpis w rejestrze przedsiębiorców, numer NIP, REGON, numer telefonu, adres e-mail,
 • każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści konkursu ofert w formie pisemnej.
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora w Warszawie ul. Daniłowiczowskiej 18B w sali konferencyjnej w dniu 06 sierpnia 2019 r. o godzinie 13.00 przez Komisję Konkursową.

V. Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej dla Organizatora dokonywać będzie komisja konkursowa.
 2. Komisja konkursowa dokona oceny złożonych ofert pod kątem formalnym
  i merytorycznym.
 3. Oferty zawierające braki formalne nie będą rozpatrywane.
 4. Organizator może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków.

VI. Kryteria oceny:

Podstawowym kryterium dokonania wyboru oferty będzie cena.

VII. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami:

Pan Sławomir Turniak, tel. 694 466 754,  e-mail. sturniak@wph.com.pl.

VIII. Informacje dotyczące wyboru oferty.

O rozstrzygnięciu konkursu Organizator powiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.wph.com.pl.

ZAŁĄCZNIKI:

Konotop 3 a

Konotop a3 zaplecze kuchenne

I. Organizator:

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o. o. w Warszawie, 00-363, ul. Nowy Świat 54/56, siedziba Zarządu Spółki w Warszawie [00-093], ul. Daniłowiczowska 18B;
telefon: +48 22 826 38 55; fax: 22 826 41 73; e-mail: sekretariat@wph.com.pl.

II. Przedmiot zapytania:

Przedmiotem zapytania jest zidentyfikowanie podmiotów które zainteresowane są podjęciem współpracy przy przeprowadzeniu prac remontowe w dwóch lokalach gastronomicznych na terenie poligonu w Drawsku Pomorskim.

Przewidywany zakres robót:

Obiekt nr 1:

Roboty budowlane :

 • Wymurowanie i otynkowanie ścianek działowych wygradzających zaplecze.
 • Zamurowania i otynkowanie otworów drzwiowych i wykonanie otworu podawczego do pomieszczenia zmywania naczyń.
 • Wymiana drzwi wewnętrznych – szt 3 – pomieszczenia wc.
 • Wykucie otworu drzwiowego i montaż drzwi wewnętrznych – szt 2.
 • Wykucie w śladzie okna otworu drzwiowego i zamontowanie drzwi zewnętrznych – szt 2.
 • Usunięcie ścianki działowej między drzwiami (około2,5m) wraz z montażem nadproża.
 • Częściowa wymiana nawierzchni posadzki z płytek ceramicznych wraz z uzupełnieniem ubytków.
 • Wymiana okładziny ściennej w pomieszczeniach kuchni, łazienek i wc.
 • Malowanie pomieszczeń.

Roboty dostosowawcze instalacji elektrycznej :

 • Przystosowanie instalacji elektrycznej po usunięciu ścianki i montażu nowych drzwi. Wymiana osprzętu (gniazdka i wyłączniki oprawy oświetleniowe).
 • Wykonanie nowych podejść do urządzeń kuchennych i klimatyzacji i wentylacji mechanicznej.
 • Przygotowanie instalacji nisko napięciowej do monitoringu i TV i sieci komputerowej.
 • Montaż urządzeń klimatyzacji i wentylacji mechanicznej.

Roboty sanitarne :

 • Wymiana wc, umywalek z bateriami w 2 łazienkach.
 • Doprowadzenie podejść do urządzeń kuchennych.

Obiekt nr 2:

Roboty budowlane :

 • Zamurowanie i otynkowanie otworu podawczego z kuchni na salę konsumpcyjną.
 • Wymiana drzwi wewnętrznych – szt 2.
 • Wykucie otworu drzwiowego i montaż drzwi wewnętrznych – szt 2.
 • Wykucie w śladzie okna otworu drzwiowego i zamontowanie drzwi zewnętrznych – szt2.
 • Usunięcie ścianki działowej między drzwiami (około2,5m) z montażem nadproża.
 • Częściowa wymiana nawierzchni posadzki z płytek ceramicznych.
 • Malowanie pomieszczeń.

Roboty dostosowawcze instalacji elektrycznej :

 • Przystosowanie instalacji elektrycznej po usunięciu ścianki i montażu nowych drzwi. Wymian osprzętu (gniazdka i wyłączniki).
 • Wykonanie nowych podejść do urządzeń kuchennych i klimatyzacji.
 • Przygotowanie instalacji do monitoringu i TV.

Roboty sanitarne :

 • Wymiana wc, umywalek z bateriami w 2 łazienkach.
 • Doprowadzenie podejść do urządzeń kuchennych.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania remontu  zgodnie z Polskimi Normami, oraz zasadami sztuki budowlanej. Materiały użyte do remontu muszą posiadać atesty i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Szczegółowy przedmiot robót w każdym z obiektów ze zdefiniowaniem ilości znajduje się w załącznikach.

III. Wymagania:

 • Wykonawca powinien móc udokumentować swoje doświadczenie w prowadzeniu podobnego zakresu robót, najlepiej postaci referencji;
 • Wymagane prace remontowe mogą być wykonane jedynie z wykorzystaniem pracowników posiadających obywatelstwo polskie;

 

IV. Miejsce i sposób składania ofert:

Zainteresowani wykonawcy proszeni są o kontakt bezpośredni z Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami.

Zainteresowani wykonawcy proszeni są o przedstawienie wstępnej deklaracji co do możliwego terminu rozpoczęcia prac.

V. Osoby upoważniona do kontaktu z Oferentami:

Pan Sławomir Turniak, tel. 694 466 754,  e-mail. sturniak@wph.com.pl

Pan Wojciech Głowacki, tel. 503 039242, e-mail. wglowacki@wph.com.pl

ZAŁĄCZNIKI:

Kosztorys 1

Kosztorys 2

I. Organizator:

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o. o. w Warszawie, 00-363, ul. Nowy Świat 54/56, siedziba Zarządu Spółki w Warszawie [00-093], ul. Daniłowiczowska 18B;
telefon: +48 22 826 38 55; fax: 22 826 41 73; e-mail: sekretariat@wph.com.pl.

II. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie podmiotu który przeprowadzi prace remontowe w dwóch lokalach gastronomicznych na terenie poligonu w Drawsku Pomorskim w terminie do 30.09.2019.

Zakres robót:

Obiekt nr 1:

Roboty budowlane :

 • Wymurowanie i otynkowanie ścianek działowych wygradzających zaplecze.
 • Zamurowania i otynkowanie otworów drzwiowych i wykonanie otworu podawczego do pomieszczenia zmywania naczyń.
 • Wymiana drzwi wewnętrznych – szt 3 – pomieszczenia wc.
 • Wykucie otworu drzwiowego i montaż drzwi wewnętrznych – szt 2.
 • Wykucie w śladzie okna otworu drzwiowego i zamontowanie drzwi zewnętrznych – szt 2.
 • Usunięcie ścianki działowej między drzwiami (około2,5m) wraz z montażem nadproża.
 • Częściowa wymiana nawierzchni posadzki z płytek ceramicznych wraz z uzupełnieniem ubytków.
 • Wymiana okładziny ściennej w pomieszczeniach kuchni, łazienek i wc.
 • Malowanie pomieszczeń.

Roboty dostosowawcze instalacji elektrycznej :

 • Przystosowanie instalacji elektrycznej po usunięciu ścianki i montażu nowych drzwi. Wymiana osprzętu (gniazdka i wyłączniki oprawy oświetleniowe).
 • Wykonanie nowych podejść do urządzeń kuchennych i klimatyzacji i wentylacji mechanicznej.
 • Przygotowanie instalacji nisko napięciowej do monitoringu i TV i sieci komputerowej.
 • Montaż urządzeń klimatyzacji i wentylacji mechanicznej.

Roboty sanitarne :

 • Wymiana wc, umywalek z bateriami w 2 łazienkach.
 • Doprowadzenie podejść do urządzeń kuchennych.

Obiekt nr 2:

Roboty budowlane :

 • Zamurowanie i otynkowanie otworu podawczego z kuchni na salę konsumpcyjną.
 • Wymiana drzwi wewnętrznych – szt 2.
 • Wykucie otworu drzwiowego i montaż drzwi wewnętrznych – szt 2.
 • Wykucie w śladzie okna otworu drzwiowego i zamontowanie drzwi zewnętrznych – szt2.
 • Usunięcie ścianki działowej między drzwiami (około2,5m) z montażem nadproża.
 • Częściowa wymiana nawierzchni posadzki z płytek ceramicznych.
 • Malowanie pomieszczeń.

Roboty dostosowawcze instalacji elektrycznej :

 • Przystosowanie instalacji elektrycznej po usunięciu ścianki i montażu nowych drzwi. Wymian osprzętu (gniazdka i wyłączniki).
 • Wykonanie nowych podejść do urządzeń kuchennych i klimatyzacji.
 • Przygotowanie instalacji do monitoringu i TV.

Roboty sanitarne :

 • Wymiana wc, umywalek z bateriami w 2 łazienkach.
 • Doprowadzenie podejść do urządzeń kuchennych.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania remontu  zgodnie z Polskimi Normami, oraz zasadami sztuki budowlanej. Materiały użyte do remontu muszą posiadać atesty i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Szczegółowy przedmiot robót w każdym z obiektów ze zdefiniowaniem ilości znajduje się w załączniku do zapytania.

III. Wymagania:

 • wykonawca powinien przedstawić referencje;
 • prace remontowe mogą być wykonane jedynie z wykorzystaniem pracowników posiadających obywatelstwo polskie;

 

IV. Miejsce i sposób składania ofert:

1. Oferty należy składać:

 • w formie elektronicznej i przesłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@wph.com.pl do dnia 19 sierpnia 2019 roku do godziny 12.00,
 • w formie papierowej w sekretariacie Zarządu Spółki przy ul. Daniłowiczowskiej 18 B w pokoju 406 w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na przeprowadzenie prac remontowych” do dnia 19 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00.  

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim,

4. Poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną,

5. Oferta powinna zawierać:

 • oferowaną cenę netto i brutto,
 • komplet informacji jak w pkt. II, III,
 • szczegółowe dane Oferenta, w szczególności firmę i siedzibę Oferenta, powołanie się na odpowiedni wpis w rejestrze przedsiębiorców, numer NIP, REGON, numer telefonu, adres e-mail,
 • każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści konkursu ofert w formie pisemnej.
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora w Warszawie ul. Daniłowiczowskiej 18B w sali konferencyjnej w dniu 20 sierpnia 2019 r. o godzinie 13.00 przez Komisję Konkursową.

 

V. Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej dla Organizatora dokonywać będzie komisja konkursowa.
 2. Komisja konkursowa dokona oceny złożonych ofert pod kątem formalnym
  i merytorycznym.
 3. Oferty zawierające braki formalne nie będą rozpatrywane.
 4. Organizator może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków.

VI. Kryteria oceny:

Podstawowym kryterium dokonania wyboru oferty będzie cena.

VII. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami:

Pan Sławomir Turniak, tel. 694 466 754,  e-mail. sturniak@wph.com.pl.

Pan Wojciech Głowacki, tel. 503 039242, e-mail. wglowacki@wph.com.pl

VIII. Informacje dotyczące wyboru oferty.

O rozstrzygnięciu konkursu Organizator powiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.wph.com.pl.

ZAŁĄCZNIKI:

Kosztorys 1

Kosztorys 2

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe
poszukuje Kandydatów na stanowisko:

KIEROWNIK SKLEPU GARMAŻERYJNEGO

lokalizacja: Al. Niepodległości 121/123  w Warszawie

 

Opis zadań:

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie m.in. za:

 • obsługę Klientów sklepu
 • kontakty z dostawcami i zatowarowanie sklepu
 • przyjęcia towaru oraz dbanie o jego jakość
 • obsługę i rozliczanie kasy fiskalnej
 • realizację planów sprzedaży
 • ekspozycję towarów
 • rozwój asortymentu sklepu
 • inicjowanie działań promocyjnych

 

Wymagania:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • znajomość rynku dostawców asortymentu garmażeryjnego
 • aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne
 • brak przeciwskazań do pracy fizycznej
 • odpowiedzialność i zaangażowanie
 • komunikatywność
 • rzetelność i uczciwość
 • punktualność

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełen etat
 • atrakcyjne warunki wynagrodzenia: podstawa + premia uzależniona od obrotu sklepu
 • pakiet socjalny (karta MultiSport, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego)
 • pracę w sklepie w dobrej lokalizacji
 • przyjazną atmosferę pracy.

 

Dokumenty: CV

 

Dokumenty prosimy składać w sekretariacie Spółki lub pod adresem rekrutacja@wph.com.pl

 

Prosimy o dołączenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie o pracę do realizacji procesu rekrutacji. Dodatkowo wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych zawartych w ofercie pracy w bazie rekrutacyjnej Spółki w przypadku zawarcia w nich danych w zakresie szerszym niż wymagany przepisami Kodeksu pracy oraz w sytuacji, gdy kandydat chce, aby dane zostały umieszczone w bazie rekrutacyjnej.

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe
poszukuje Kandydatów na stanowisko:

SEKRETARKI / SEKRETARZA
Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis zadań:

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie m.in. za:

 • obsługę techniczno-organizacyjną i kancelaryjną organów Spółki;
 • przyjmowanie korespondencji adresowanej do Spółki i kierowanie jej do osób funkcyjnych oraz komórek organizacyjnych, zgodnie z dekretacją;
 • prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących;
 • obsługa korespondencji mailowej przychodzącej do Spółki;
 • obsługa centrali telefonicznej zgodnie z przyjętymi standardami;
 • przyjmowanie gości i obsługa spotkań odbywających się w siedzibie firmy;
 • prowadzenie kalendarza spotkań Zarządu;
 • zabezpieczenie potrzeb Spółki w zakresie dostarczania prasy i wydawnictw;
 • logistyczne zabezpieczanie spotkań, posiedzeń oraz odpraw i narad organizowanych przez Prezesa, Zarząd Spółki, pracowników w jej siedzibie i poza nią;
 • nadawanie i odbiór przesyłek kurierskich i pocztowych;
 • zakup materiałów biurowych dla administracji i sklepów;

 

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe;
 • komunikatywność oraz zdolności interpersonalne;
 • zaangażowanie i inicjatywa w działaniu;
 • doskonała znajomość MS Office;
 • łatwość przygotowywania dokumentów oficjalnych oraz wewnętrznych;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • punktualność;
 • wysoka kultura osobista;
 • mile widziana znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodą komunikację;
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

 

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej Spółce;
 • umowę o pracę na pełen etat;
 • atrakcyjne warunki wynagrodzenia oraz pakiet socjalny (karta MultiSport, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego);
 • możliwość rozwoju i szkoleń;
 • przyjazną atmosferę pracy;

 

Wymagane dokumenty: CV

 

Dokumenty prosimy składać w sekretariacie Spółki lub pod adresem rekrutacja@wph.com.pl do dnia 15.07.2019 r. do godz. 15:30

 

Prosimy o dołączenie klauzuli:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie o pracę do realizacji procesu rekrutacji. Dodatkowo wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych zawartych w ofercie pracy w bazie rekrutacyjnej Spółki w przypadku zawarcia w nich danych w zakresie szerszym niż wymagany przepisami Kodeksu pracy oraz w sytuacji, gdy kandydat chce, aby dane zostały umieszczone w bazie rekrutacyjnej.

Komisja Konkursowa stwierdziła, iż najkorzystniejsza oferta na zakup samochodu została złożona przez Carolina Car Company S.J., Al. Prymasa Tysiąclecia 54, 01-242 Warszawa.

I. Organizator:

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o. o. w Warszawie, 00-363, ul. Nowy Świat 54/56, siedziba Zarządu Spółki w Warszawie [00-093], ul. Daniłowiczowska 18B;
telefon: +48 22 826 38 55; fax: 22 826 41 73; e-mail: sekretariat@wph.com.pl.

 

II. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem zapytania jest zakup samochodu osobowego kompletnego, wolnego od wad fizycznych i prawnych.

 

III. Wymagane parametry samochodu:

– samochód nowy, z tym, że dopuszcza się możliwość nabycia auta powystawowego/używanego z przebiegiem do 20.000,00 km,

– rok produkcji 2018 r lub 2019 r.,

– minimalna pojemność skokowa 1,4 dm³,

– minimalna moc silnika 90 KM,

– segment C,

– klimatyzacja,

– silnik benzynowy,

– wersja kombi.

 

IV. Miejsce i sposób składania ofert:

 1. Oferty należy składać:

– w formie elektronicznej i przesłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@wph.com.pl do dnia 31 maja 2019 roku do godziny 12.00,

–  w formie papierowej w sekretariacie Zarządu Spółki przy ul. Daniłowiczowskiej 18 B w pokoju 406 w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na zakup samochodu osobowego” do dnia 31 maja 2019 r. do godz. 12.00.  

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim,
 3. Poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną,
 4. Oferta powinna zawierać:

1)  oferowaną cenę netto i brutto,

2) komplet informacji jak w pkt. II, III,

3) szczegółowe dane Oferenta, w szczególności firmę i siedzibę Oferenta, powołanie się na odpowiedni wpis w rejestrze przedsiębiorców, numer NIP, REGON, numer telefonu, adres e-mail,

4) każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści konkursu ofert w formie pisemnej.

5) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora w Warszawie ul. Daniłowiczowskiej 18B w sali konferencyjnej w dniu 31 maja 2019 r. o godzinie 13.00 przez Komisję Konkursową.

V. Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej dla Organizatora dokonywać będzie komisja konkursowa.
 2. Komisja konkursowa dokona oceny złożonych ofert pod kątem formalnym
  i merytorycznym.
 3. Oferty zawierające braki formalne pozostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 4. Organizator może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków.

 

VI. Kryteria oceny:

Podstawowym kryterium dokonania wyboru oferty będzie cena samochodu.

 

VII. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami:

Pan Artur Szajner, tel. 882 437 714,  e-mail. aszajner@wph.com.pl.

 

VIII. Informacje dotyczące wyboru oferty.

O rozstrzygnięciu konkursu Organizator powiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.wph.com.pl oraz na wskazany przez Oferentów numer telefonu lub adres e-mail.

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe
poszukuje Kandydatów na stanowisko:

RADCY PRAWNEGO (w wymiarze ¼ etatu)
Miejsce pracy: Warszawa

 

Obowiązki: zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej Spółki (świadczenie usług prawnych), w tym m.in.: sporządzanie opinii oraz analiz prawnych; przygotowywanie projektów uchwał Zarządu, Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej; opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów handlowych (umowy najmu, o świadczenie usług, inne); sporządzanie i opiniowanie projektów pełnomocnictw, procedur i regulaminów wewnętrznych; udzielanie wyjaśnień i interpretacji przepisów prawa; bieżące monitorowanie zmian w przepisach prawa dotyczących działalności Spółki; udział radcy prawnego w  posiedzeniach Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej; prowadzenie spraw przed sądami (z wyłączeniem spraw windykacyjnych), organami administracji publicznej i innymi instytucjami stosownie do potrzeb;

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy Radcy Prawnego : minimum 5 letnie doświadczenie jako Radca Prawny- warunek konieczny
 • bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, prawa spółek, prawa pracy – warunek konieczny

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej Spółce;
 • stałe podnoszenie kwalifikacji;
 • umowę o pracę, możliwość pracy zdalnej.

Dokumenty niezbędne/ obowiązkowe: dokument potwierdzający wpis na listę Radców Prawnych (nie starszy niż 3 tygodnie).

Dokumenty dodatkowe: CV, referencje, list motywacyjny, inne.

Wymagane dokumenty prosimy składać w sekretariacie Spółki lub drogą elektroniczną pod adresem sekretariat@wph.com.pl do dnia 09.04.2019r. do godz. 11:00.

Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie o pracę do realizacji procesu rekrutacji. Dodatkowo wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych zawartych w ofercie pracy w bazie rekrutacyjnej Spółki w przypadku zawarcia w nich danych w zakresie szerszym niż wymagany przepisami Kodeksu pracy oraz w sytuacji, gdy kandydat chce, aby dane zostały umieszczone w bazie rekrutacyjnej.