Ogłoszenia w toku

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. ogłasza konkurs na świadczenie usługi kompleksowej ochrony i monitoringu mienia i osób na terenie obiektów będących w posiadaniu Organizatora.

I. Organizator:
Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o. o. w Warszawie, 00-363, ul. Nowy Świat 54/56 z siedzibą Zarządu Spółki: Warszawa, 00-093, ul. Daniłowiczowska 18B, 00-093 Warszawa; telefon: +48 22 826 38 55; fax: 22 826 41 73; e-mail: sekretariat@wph.com.pl.

II. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu są:
1. Ochrona fizyczna osób i mienia na terenie obiektów Organizatora:
a) ul. Nowy Świat 54/56 w Warszawie – w ograniczonych godzinach od poniedziałku do piątku oraz całodobowo w dni wolne od pracy, usługa wykonywana przez jednego pracownika na zmianie;
b) ul. Daniłowiczowska 18B w Warszawie – całodobowo we wszystkie dni tygodnia, usługa wykonywana przez jednego pracownika na zmianie;
c) ul. Przecławska 1 w Warszawie – w ograniczonych godzinach pracy od poniedziałku do piątku oraz całodobowo w dni wolne od pracy, usługa wykonywana przez jednego pracownika na zmianie;
d) monitorowanie obiektów wraz z interwencją załóg patrolowych na wypadek otrzymania sygnału z lokalnego systemu alarmowego według standardu określonego przez Organizatora, w obiektach (sklepach) mieszczących się w następujących lokalizacjach:
– Warszawa, ul. Aleja Niepodległości 121/123,
– Warszawa, ul. Aleja Niepodległości 235/257,
– Warszawa, ul. Nowowiejska 10,
– Warszawa-Wesoła, ul. Plac Wojska Polskiego 114.

2. Ochrona będzie wykonywana zgodnie z instrukcjami ochrony obiektów, których treść udostępnia sekretariat Spółki ul. Daniłowiczowska 18 B, 00-093 Warszawa, IV piętro, pokój 405.

III. Termin wykonania umowy:
Rozpoczęcie: 01 sierpnia 2018 r.
Zakończenie: 31 sierpnia 2019 r.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty:
1. Warunki udziału w postępowaniu mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem niniejszego zamówienia,
2) posiadają wiedzę i doświadczenie pozwalające rzetelnie wykonać przedmiot zamówienia,
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usług.

2. Oferenci powinni przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści jak w zał. nr 1,
5) kopię aktualnej koncesji wydanej przez MSWiA uprawniającej do prowadzenia działalności w zakresie ochrony osób i mienia, ważną w okresie i na obszarze realizacji zamówienia.
6) kopię opłaconej polisy bądź inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.
7) oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Oferenta przez Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa w związku z udziałem w konkursie świadczenie usługi kompleksowej ochrony i monitoringu mienia i osób, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2016 r., poz. 922) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.
8) inne dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę, doświadczenie, potencjał ludzki, zasoby techniczne.
9) dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałami. Oferenci zobowiązani są do przedstawienia dokumentów zawierających stwierdzenia zgodne z faktami i stanem prawnym istniejącym w chwili ich składania.
10) W przypadku wątpliwości co do treści złożonych dokumentów, Organizator może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień w określonym przez siebie terminie.

V. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:
Pan Jarosław Szczęśniak, tel. 507 139 327, e-mail. jszczesniak@wph.com.pl

VI. Sposób przygotowania ofert:
1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.
2. Poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną.

3. Oferta powinna zawierać:
1) oferowaną cenę z podaniem stawki za 1 roboczogodzinę (netto) wraz z obliczoną stawką VAT i ceną roboczogodziny brutto – jak w zał. nr 1 i 2,
2) komplet informacji jak w pkt. IV,
3) szczegółowe dane oferenta, w szczególności firmę i siedzibę oferenta, powołanie się na odpowiedni wpis w rejestrze przedsiębiorców, , numer NIP, REGON, numer telefonu, adres e-mail
4) każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w formie pisemnej.

VII. Miejsce i sposób składania ofert:
1. Oferty należy składać w formie papierowej w sekretariacie Zarządu Spółki przy ul. Daniłowiczowskiej 18 B, 00-093 Warszawa, w pokoju 406 w zamkniętej kopercie
z napisem „Oferta na usługę ochrony obiektów WPH Sp. z o.o.” do dnia 25 lipca 2018 r. do godz. 12.00.   
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora w Warszawie ul. Daniłowiczowskiej 18 B w sali konferencyjnej w dniu 25 lipca 2018 r. o godzinie 12.15. przez Komisję Konkursową.

VIII. Kryterium oceny:
1. Oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej dokonywać będzie komisja konkursowa.
2. Komisja zostanie powołana przez Zarząd Organizatora do dnia 23 lipca 2018 r.
3. Komisja konkursowa dokona oceny złożonych ofert pod kątem formalnym i merytorycznym.
4. Komisja wyłoni możliwości techniczne, dysponowanie zasobami wykorzystywanymi przy realizacji usług.
5. Komisja oceni Oferty punktowo przyznając po maksymalnie 6 pkt. za kryterium ceny, zasobów ludzkich – 6 pkt , doświadczenie – 6 pkt., zatrudniania osób niepełnosprawnych – 6 pkt, inne, dodatkowe walory – 6 pkt.
6. Maksymalna ilość punktów do zdobycia – 30 pkt.
7. Dodatkowym walorem ofert będzie przedłożenie przez Oferentów referencji.

IX. Rozstrzygnięcie konkursu:
1. Organizator dokona oceny złożonych ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami, której dokona Komisja konkursowa,
2. Organizator może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podania przyczyny.

X. Informacje dotyczące wyboru oferty
1. O rozstrzygnięciu konkursu organizator powiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.wph.com.pl oraz telefonicznie na wskazany przez Oferentów numer telefonu.

Załącznik nr 1

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe
poszukuje Kandydatów na stanowisko:

Krawiec / Krawcowa
Miejsce pracy: Warszawa

Opis Stanowiska:

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za szycie na miarę mundurów wyjściowych i polowych dla służb mundurowych.

Wymagania:

Poszukujemy osób z doświadczeniem w szyciu marynarek, spodni, płaszczy, odzieży korporacyjnej. Mile widziane wykształcenie krawieckie lub konstruktorskie.

Oferujemy:

  • umowę o dzieło
  • pracę w stabilnej firmie z wieloletnią tradycją w szyciu na miarę

    Osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV z klauzulą “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 rok  o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)” pod adres mailowy: rekrutacja@wph.com.pl, z dopiskiem „Krawiec/ Krawcowa”. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny do Zespołu Zatrudnienia i Płac pod nr: 22 8272242.