Ogłoszenia w toku

I. Organizator:

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o. o. w Warszawie, 00-363, ul. Nowy Świat 54/56, siedziba Zarządu Spółki w Warszawie [00-093], ul. Daniłowiczowska 18B;
telefon: +48 22 826 38 55; fax: 22 826 41 73; e-mail: sekretariat@wph.com.pl.

 

II. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem zapytania jest zakup samochodu osobowego kompletnego, wolnego od wad fizycznych i prawnych.

 

III. Wymagane parametry samochodu:

– samochód nowy, z tym, że dopuszcza się możliwość nabycia auta powystawowego/używanego z przebiegiem do 20.000,00 km,

– rok produkcji 2018 r lub 2019 r.,

– minimalna pojemność skokowa 1,4 dm³,

– minimalna moc silnika 90 KM,

– segment C,

– klimatyzacja,

– silnik benzynowy,

– wersja kombi.

 

IV. Miejsce i sposób składania ofert:

 1. Oferty należy składać:

– w formie elektronicznej i przesłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@wph.com.pl do dnia 31 maja 2019 roku do godziny 12.00,

–  w formie papierowej w sekretariacie Zarządu Spółki przy ul. Daniłowiczowskiej 18 B w pokoju 406 w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na zakup samochodu osobowego” do dnia 31 maja 2019 r. do godz. 12.00.  

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim,
 3. Poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną,
 4. Oferta powinna zawierać:

1)  oferowaną cenę netto i brutto,

2) komplet informacji jak w pkt. II, III,

3) szczegółowe dane Oferenta, w szczególności firmę i siedzibę Oferenta, powołanie się na odpowiedni wpis w rejestrze przedsiębiorców, numer NIP, REGON, numer telefonu, adres e-mail,

4) każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści konkursu ofert w formie pisemnej.

5) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora w Warszawie ul. Daniłowiczowskiej 18B w sali konferencyjnej w dniu 31 maja 2019 r. o godzinie 13.00 przez Komisję Konkursową.

V. Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej dla Organizatora dokonywać będzie komisja konkursowa.
 2. Komisja konkursowa dokona oceny złożonych ofert pod kątem formalnym
  i merytorycznym.
 3. Oferty zawierające braki formalne pozostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 4. Organizator może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków.

 

VI. Kryteria oceny:

Podstawowym kryterium dokonania wyboru oferty będzie cena samochodu.

 

VII. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami:

Pan Artur Szajner, tel. 882 437 714,  e-mail. aszajner@wph.com.pl.

 

VIII. Informacje dotyczące wyboru oferty.

O rozstrzygnięciu konkursu Organizator powiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.wph.com.pl oraz na wskazany przez Oferentów numer telefonu lub adres e-mail.

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe
poszukuje Kandydatów na stanowisko:

RADCY PRAWNEGO (w wymiarze ¼ etatu)
Miejsce pracy: Warszawa

 

Obowiązki: zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej Spółki (świadczenie usług prawnych), w tym m.in.: sporządzanie opinii oraz analiz prawnych; przygotowywanie projektów uchwał Zarządu, Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej; opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów handlowych (umowy najmu, o świadczenie usług, inne); sporządzanie i opiniowanie projektów pełnomocnictw, procedur i regulaminów wewnętrznych; udzielanie wyjaśnień i interpretacji przepisów prawa; bieżące monitorowanie zmian w przepisach prawa dotyczących działalności Spółki; udział radcy prawnego w  posiedzeniach Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej; prowadzenie spraw przed sądami (z wyłączeniem spraw windykacyjnych), organami administracji publicznej i innymi instytucjami stosownie do potrzeb;

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy Radcy Prawnego : minimum 5 letnie doświadczenie jako Radca Prawny- warunek konieczny
 • bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, prawa spółek, prawa pracy – warunek konieczny

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej Spółce;
 • stałe podnoszenie kwalifikacji;
 • umowę o pracę, możliwość pracy zdalnej.

Dokumenty niezbędne/ obowiązkowe: dokument potwierdzający wpis na listę Radców Prawnych (nie starszy niż 3 tygodnie).

Dokumenty dodatkowe: CV, referencje, list motywacyjny, inne.

Wymagane dokumenty prosimy składać w sekretariacie Spółki lub drogą elektroniczną pod adresem sekretariat@wph.com.pl do dnia 09.04.2019r. do godz. 11:00.

Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie o pracę do realizacji procesu rekrutacji. Dodatkowo wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych zawartych w ofercie pracy w bazie rekrutacyjnej Spółki w przypadku zawarcia w nich danych w zakresie szerszym niż wymagany przepisami Kodeksu pracy oraz w sytuacji, gdy kandydat chce, aby dane zostały umieszczone w bazie rekrutacyjnej.

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe
poszukuje Kandydatów na stanowisko:

Krawiec / Krawcowa
Miejsce pracy: Warszawa

Opis Stanowiska:

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za szycie na miarę mundurów wyjściowych i polowych dla służb mundurowych.

Wymagania:

Poszukujemy osób z doświadczeniem w szyciu marynarek, spodni, płaszczy, odzieży korporacyjnej. Mile widziane wykształcenie krawieckie lub konstruktorskie.

Oferujemy:

 • umowę o dzieło
 • pracę w stabilnej firmie z wieloletnią tradycją w szyciu na miarę

  Osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV z klauzulą “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 rok  o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)” pod adres mailowy: rekrutacja@wph.com.pl, z dopiskiem „Krawiec/ Krawcowa”. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny do Zespołu Zatrudnienia i Płac pod nr: 22 8272242.